Åbo Aka­de­mi och Bard

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Ska al­la åsik­ter få hö­ras i det aka­de­mis­ka rum­met? En pa­nel­de­batt kring man­lig jäm­ställd­het får in­te ord­nas i Åbo Aka­de­mis ut­rym­men. Fors­ka­re och stu­den­ter blev upp­rör­da efter att det blev klart att den kon­tro­ver­si­el­le me­die­per­so­nen Alex­an­der Bard är en av del­ta­gar­na. Var går grän­sen för vil­ka åsik­ter som får hö­ras i det aka­de­mis­ka rum­met? ÅA:s rek­tor Mik­ko Hu­pa och Johan Ny­man, ar­ran­gör för det av­styr­da eve­ne­mang­et, del­tar i de­bat­ten som leds av Peter Petre­li­us. YLE Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.