Dyr pro­cess ta över fö­re­ta­get

Verk­sam­he­ten inom mång­bransch­fö­re­ta­get Al­gol har väx­lat un­der årens lopp. Men den grund­läg­gan­de af­färsidén är fort­fa­ran­de den­sam­ma som vid star­ten för näs­tan 125 år se­dan – att för­se den fin­länds­ka in­du­strin med rå­va­ror.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PA­TRIK HA­RALD 029 080 1325, pa­trik.ha­rald@hbl.fi

De kom­man­de tio åren står näs­tan 50 000 fin­länds­ka fö­re­tag in­för ett äg­ar­byte till följd av fö­re­ta­ga­rens ål­der. Knappt en fjär­de­del pla­ne­rar en ge­ne­ra­tions­väx­ling inom fa­mil­jen. Men pro­ces­sen är dyr och stjäl re­sur­ser av den egent­li­ga fö­re­tags­verk­sam­he­ten.

– För oss tog det nio år och då hän­de det in­te så myc­ket an­nat i bo­la­get, sä­ger Pe­ter Fred­man (bil­den) på Fred­man Group.

Al­gols vd Alex­an­der Bar­gum ef­ter­ly­ser ett skat­te­sy­stem likt det svens­ka, där arvs­ och gå­voskat­ten har slo­pats men skat­ten i stäl­let bärs upp om fö­re­ta­get säljs.

– Det här skul­le räd­da många fa­mil­je­fö­re­tag, sä­ger Bar­gum.

När in­du­strin bör­ja­de ta form i Fin­land i slu­tet på 1800-ta­let kun­de rå­varu­till­gång­en va­ra ett pro­blem. Det var ont om in­for­ma­tion och be­svär­ligt att trans­por­te­ra och tul­la in va­ror.

Här såg den tysk­föd­de af­färs­man­nen Al­bert Gold­beck-Löwe po­ten­ti­al. 1894 star­ta­de han fö­re­ta­get Al­gol som blev ett slags di­ver­se­han­del för in­du­strins be­hov. Till han­dels­va­ror­na hör­de ke­mi­ka­li­er, enkla­re tek­nis­ka pro­duk­ter som järn­vägs­ske­nor och and­ra in­dust­ri­el­la kom­po­nen­ter.

– Fin­land låg li­te av­si­des och det be­höv­des nå­gon som öpp­na­de ka­na­ler­na för att få hit de rät­ta va­ror­na, sä­ger Alex­an­der Bar­gum, som i dag är vd och sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Al­gol. Gold­beck-Löwe var ku­sin till hans far­fars far.

Näs­ta år fyl­ler Al­gol 125. Un­der årens lopp har oli­ka verk­sam­he­ter av­löst varand­ra inom fö­re­ta­get, men den grund­läg­gan­de af­färsidén är till stor del fort­fa­ran­de den­sam­ma, att till­go­do­se in­du­strins be­hov.

Ge­ne­ra­tions­väx­ling i etap­per

I dag ägs Al­gol av Alex­an­der Bar­gum och hans två brö­der, som re­pre­sen­te­rar fjär­de ge­ne­ra­tio­nen äga­re. Ef­ter en sju år lång pro­cess har ge­ne­ra­tions­väx­ling­en ny­li­gen av­slu­tats. Att gö­ra den etapp­vis har en­ligt Bar­gum si­na för­de­lar, dels för att spri­da ut kost­na­den för arvs­skat­ten, och dels för att man ska va­ra sä­ker på att al­la är om­bord och nöj­da.

Bar­gum sä­ger att han för egen del in­te kla­gar över arvs­skat­ten, men an­ser på ett all­mänt plan att det med tan­ke på fa­mil­je­bo­la­gens fort­lev­nad i Fin­land vo­re skäl att se över sy­ste­met.

– Den svens­ka mo­del­len skul­le va­ra den bäs­ta, där arv och gå­vor in­te be­skat­tas, ut­an skat­ten bärs i stäl­let upp vid över­lå­tel­se. Om det här ger li­ka myc­ket skat­tein­täk­ter är svårt att sä­ga, men många fa­mil­je­fö­re­tag skul­le räd­das på det här sät­tet.

Ett van­ligt ar­gu­ment är att en fa­milj in­te all­tid är den bäs­ta äga­ren av ett fö­re­tag. Bar­gum kan hål­la med, men in­vän­der att det i så fall in­te är beskatt­ning­en som ska tvinga fram ett be­slut om för­sälj­ning.

– Oli­ka ägar­for­mer be­hövs och vi bor­de in­te ha en be­skatt­ning som drab­bar en ägar­form oskä­ligt, sä­ger Bar­gum, som dock in­te tror att näs­ta re­ge­ring av­skaf­far arvs- och gå­voskat­ten.

Nu­va­ran­de re­ge­ring har de facto sänkt arvs- och gå­voskat­ten en aning. Bar­gum be­skri­ver re­ge­ring­en som på det he­la ta­get fö­re­tag­soch nä­rings­livs­vän­lig, men...

– En del ut­spel och för­sök kanske in­te har lyc­kats så bra som man ha­de hop­pats.

Här syf­tar han på det ur­sprung­li­ga för­sla­get till upp­säg­nings­lag, som en­ligt Bar­gum kun­de ha lett till att lätt­na­der för små fö­re­tag skul­le ha be­tytt en skärp­ning för stör­re fö­re­tag. Att nä­rings­li­vets oli­ka or­gan in­te var eni­ga i frå­gan be­trak­tar han som olyck­ligt.

– Sett i ett läng­re per­spek­tiv är Fin­land än­då ett väl­digt bra land för fö­re­ta­gan­de. Det be­ror på fun­da­men­ta­la sa­ker som ren luft, ett fun­ge­ran­de rätts­sy­stem, god ut­bild­ning och go­da språk­kun­ska­per och ett tryggt sam­häl­le. Så­dant hål­ler på att bli en brist­va­ra i många de­lar av värl­den. Kan vi hål­la fast vid dem, så kan det loc­ka fö­re­tagse­ta­ble­ring­ar och in­ve­ste­ring­ar. Li­te be­kläm­man­de är det för­stås om Fin­lands at­trak­tions­kraft ökar för att res­ten av värl­den blir otryg­ga­re. Om om­värl­den be­fin­ner sig i ka­os är det för­stås il­la ock­så för Fin­land.

Låg­kon­junk­tu­ren sät­ter spår

På trös­keln till 125-års­ju­bi­le­et sä­ger Alex­an­der Bar­gum att Al­gol på det he­la ta­get mår bra, även om man fort­fa­ran­de dras med svi­ter­na av låg­kon­junk­tu­ren. Fö­re­ta­gets fram­gång be­ror i hög grad på hur den fin­länds­ka in­du­strin mår – över 60 pro­cent av om­sätt­ning­en kom­mer från Fin­land och uppe­mot 90 pro­cent av för­sälj­ning­en går till in­du­strin. Pre­cis som för lan­dets eko­no­mi i öv­rigt har det ta­git Al­gol fram till nu att nå sam­ma ni­vå­er som fö­re fi­nan­s­kri­sen.

– När ka­kan krymp­te blev kon­kur­ren­sen hår­da­re om det som fanns kvar. Det har lett till en sorts ut­arm­ning av många bran­scher och fö­re­tag, och när till­väx­ten kom i gång igen är man fort­fa­ran­de i ett lä­ge där kon­kur­ren­sen är tuff och mar­gi­na­ler­na små. Så även om vi har till­växt har vi ock­så ut­ma­ning­ar. Men det rul­lar på, ut­sik­ter­na för näs­ta år är hyf­sa­de, även om man nu ser tec­ken på att till­väx­ten mat­tas av li­te.

Alex­an­der Bar­gum har suttit i Al­gols sty­rel­se se­dan 2006, men att han skul­le ta över led­ning­en i bo­la­get var ing­en själv­klar­het. Han är ju­rist till ut­bild­ning­en och har ti­di­ga­re job­bat bland an­nat som ad­vo­kat.

– Min plan var att föl­ja med bo­la­get som sty­rel­se­med­lem, men ha min hu­vud­sak­li­ga kar­riär på an­nat håll. Jag vil­le stu­de­ra någon­ting an­nat än eko­no­mi för att för­säk­ra mig om att in­te ba­ra gli­da in i fa­mil­je­fö­re­ta­get halvt av miss­tag. 2010 när min far bör­ja­de när­ma sig en nor­mal pen­sions­ål­der be­slöt vi ef­ter en kon­struk­tiv di­a­log att fort­sät­ta att va­ra en syn­lig och ak­tiv äga­re, ett af­färsid­kan­de fö­re­tag och in­te ett in­ve­ste­rings­bo­lag, och byg­ga vi­da­re på tra­di­tio­nen.

Da­gens Al­gol-kon­cern be­står av sex dot­ter­bo­lag (se fak­taru­tan). Störs­ta verk­sam­he­ten är dis­tri­bu­tio­nen av in­du­stri­ke­mi­ka­li­er, som står för över hälf­ten av om­sätt­ning­en. Mätt i an­tal an­ställ­da är den tek­nis­ka de­len stör­re. Hit hör pla­ne­ring och in­stal­la­tion av skräd­dar­syd­da lyf­tan­ord­ning­ar, au­to­ma­ti­se-

ra­de la­ger och lo­gis­tik­sy­stem, samt i väx­an­de grad ock­så in­du­stri­ro­bo­tar.

Jäm­fört med slu­tet av 1800-ta­let är in­ter­na­tio­nell han­del be­tyd­ligt enkla­re i dag. Va­ror finns i mäng­der, in­for­ma­tio­nen är lät­till­gäng­lig och det är re­la­tivt en­kelt att im­por­te­ra. Men en­ligt Bar­gum har fö­re­ta­get fort­fa­ran­de en vik­tig upp­gift i att sä­ker­stäl­la kun­dens till­gång till va­ror och att bi­dra med sak­kun­skap.

– Det är in­te så en­kelt att vem som helst kan be­stäl­la från vil­ken till­ver­ka­re som helst. Vis­sa me­nar att Ama­zon och Ali­ba­ba kom­mer att ta över allt, el­ler att block­ked­jan ska slå ut ock­så dem. Ing­en vet hur värl­den ser ut om tjugo år. Vi tror att vår roll är re­le­vant ock­så i fram­ti­den, men sam­ti­digt mås­te vi he­la ti­den se över hur vi kan ska­pa än­nu stör­re vär­de för kun­den.

”Herr­klubb ger ing­et mer­vär­de”

I tors­dags rös­ta­de Börsklub­ben ja till att ta emot ock­så kvinn­li­ga med­lem­mar. Bar­gum, som är med­lem i bå­de Börsklub­ben och Han­dels­gil­let, väl­kom­nar be­slu­tet och sä­ger att det ab­so­lut in­te finns nå­got mer­vär­de för den här ty­pen av för­e­ning­ar att va­ra herr­klub­bar i dag.

– För Börsklub­ben hand­la­de det om en över­lev­nads­frå­ga. Som herr­klubb ha­de det va­rit svårt att at­tra­he­ra rätt sorts nya med­lem­mar.

Vad gäl­ler Han­dels­gil­let sä­ger Bar­gum att för­e­ning­en må­lat in sig i ett an­nat hörn.

– I och för sig ska­dar det ing­en an­nan än klub­ben själv. Men det är synd.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Alex­an­der Bar­gum och por­trätt­tet■ av Al­bert Gold­beck-Löwe, som grun­da­de Al­gol 1894. Gold­beckLöwe var ku­sin till Alex­an­ders far­fars far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.