Ovän­tad se­ger – ”skönt att vin­na över Ii­vo”

Risto­mat­ti Hako­la stod för går­da­gens störs­ta över­rask­ning i fins­ka cu­pen i Ro­vani­e­mi.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAR­CUS LIN­DQVIST 029 080 1353, mar­cus.lin­dqvist@hbl.fi

Risto­mat­ti Hako­la stod för en stor över­rask­ning då han slog Ii­vo Nis­ka­nen i fins­ka cu­pen i Ro­vani­e­mi. Nis­ka­nen var få­or­dig ef­ter för­lus­ten, men Hako­la tip­pa­de att Nis­ka­nen ski­dar ett par mi­nu­ter for­ta­re då världs­cu­pen går i gång om ett par vec­kor. Kris­ta Pär­mäk­o­ski var som vän­tat bäst av da­mer­na fö­re Jo­han­na Matin­ta­lo och Lau­ra Mo­no­nen.

Ii­vo Nis­ka­nen var över­läg­sen fa­vo­rit in­för her­rar­nas klas­sis­ka 13,2 km – men det gick in­te en­ligt ma­nu­skrip­tet. Risto­mat­ti Hako­la blan­da­de om i kort­le­ken, låg fö­re i mel­lan­ti­der­na och tog se­gern med en halv mi­nut fö­re OS-guld­me­dal­jö­ren Nis­ka­nen.

– Tja, han ski­dar än­då ett par mi­nu­ter hår­da­re om två vec­kor i Ru­ka, sä­ger Hako­la.

– Men om det är nå­gon som det är skönt att slå nu och då så är det Ii­vo. Jag har lyc­kats någ­ra gång­er un­der min kar­riär.

Få­or­dig Nis­ka­nen

Ti­di­ga­re i höst be­rät­ta­de Hako­la att han min­sann be­seg­rat Nis­ka­nen någ­ra gång­er i klas­sisk di­stans. Ena gång­en i ju­ni­or-FM i Hol­lo­la. En an­nan gång i världs­cup­fi­na­len i Falun se­nas­te vin­ter. Nu: en gång till.

– Jag tänk­te he­la ti­den att han ba­ra le­ker med mig och vän­ta­de att han plöts­ligt sät­ter fart och ryc­ker upp en halv mi­nut, sä­ger Hako­la.

Nis­ka­nen be­rät­tar att han för­sök­te ta in Hako­las för­språng, men kun­de ingen­ting gö­ra. Ef­ter för­lus­ten: få­or­dig.

– Ing­en sär­skilt bra pre­sta­tion. Men det var helt vän­tat, sä­ger han.

Hur­dan vec­ka har du bakom dig? – Helt ok. Nor­mal trä­ning, sä­ger Nis­ka­nen.

– Märks att ut­hål­lig­he­ten in­te rik­tigt är där än­nu. Tål in­te sy­ra.

La­ri Lehto­nen var trea, över en mi­nut ef­ter Hako­la. Han var nöjd:

– Bätt­re än i Vu­o­kat­ti, sä­ger Lehto­nen som ock­så var med då fins­ka cu­pen tjuv­star­ta­de i Vu­o­kat­ti för ett par vec­kor se­dan.

Pär­mäk­o­ski tog för sig

Om her­rar­nas lopp er­bjöd en över­rask­ning, var det me­ra bu­si­ness as usu­al bland da­mer­na. Kris­ta Pär­mäk­o­ski var i en klass för sig, en halv mi­nut snab­ba­re än Jo­han­na Matin­ta­lo.

– Kör­de ett hår­da­re trä­nings­pass i vec­kan och det märk­tes att musk­ler­na in­te var rik­tigt som vas­sast. Jag skul­le ha hop­pats på li­te bätt­re ski­dåk­ning tek­niskt sett. Det blev li­te slar­vigt, men det fanns myc­ket bra ock­så, sä­ger Pär­mäk­o­ski, tre gång­er OS-me­dal­jör i vint­ras.

Matin­ta­lo när­mar sig

Matin­ta­lo tvåa. En god­känd in­sats av den fö­re det­ta medel­di­stan­sa­ren, som gör sin and­ra sä­song i lands­la­get.

– Det gick över­ras­kan­de bra, med tan­ke på att jag ba­ra hun­nit med ett hårt trä­nings­pass se­dan vi åter­vän­de från hög höjd i Val Se­na­les, sä­ger hon.

– Skill­na­den upp till Kris­ta har nå­gon gång va­rit stör­re än det där och den krym­per he­la ti­den. Det var för­stås in­te en så krä­van­de ba­na.

Lau­ra Mo­no­nen var ba­ra två se­kun­der bakom Matin­ta­lo ef­ter 8 kilo­me­ter, men tap­pa­de någ­ra se­kun­der i den sista upp­förs­bac­ken. Hon tving­a­des nöja sig med tred­je plats.

– Det grä­mer mig li­te att jag in­te kun­de sva­ra, fast vi låg jämnt med Jo­han­na up­pe på den näst sista bac­ken, sä­ger Mo­no­nen.

– Ty­pisk sä­songs­pre­miär.

Nis­ka­nen sjua

Störs­ta de­len av lands­la­get in­led­de sä­song­en i Ro­vani­e­mi, för­u­tom de nämn­da me­dal­jö­rer­na ock­så bland an­nat Pert­tu Hy­vä­ri­nen, Ri­it­ta-Li­i­sa Ro­po­nen och Eve­li­i­na Pi­ip­po. Kert­tu Nis­ka­nen val­de dock att star­ta i Olos, där det er­bjöds tuf­fa­re in­ter­na­tio­nellt mot­stånd.

Tysklands Victo­ria Karl tog en klar se­ger på fem kilo­me­ter klas­siskt. Nis­ka­nen tving­a­des nöja sig med sjun­de plats, en halv mi­nut bakom Karl.

Rysk do­mi­nans

Her­rar­nas 10 km klas­siskt blev en rysk tri­umf. Ivan Ja­ki­mu­sjkin, Il­ja Se­mi­kov, Max­im Vy­le­gz­ja­nin, An­drej Mel­nitjen­ko och Alex­an­der Bess­merthnyk be­man­na­de de fem förs­ta pla­ce­ring­ar­na. Lau­ri Alek­si-Lai­ti-

nen var bäst av fin­län­dar­na med 68:e plats.

I dag är det klas­sisk sprint i fins­ka cu­pen i Ro­vani­e­mi. I Olos står 10 km och 15 km fritt på pro­gram­met – Mat­ti He­ik­ki­nen och Kai­sa Mäkärä­i­nen gör si­na de­but­lopp för sä­song­en.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Risto­mat­ti Hako­la fi­ra­de se­gern i fins­ka cu­pen i Ro­vani­e­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.