Så­dan är Haa­vistos dröm­re­ge­ring

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

In­te hel­ler De grö­na vill ut­se nå­gon dröm­re­ge­ring. Pek­ka Haa­visto sä­ger att det finns frå­gor där man har en sam­stäm­mig­het över par­ti­grän­ser­na i riks­da­gen, där­för vill han in­te ploc­ka ut en­skil­da par­ti­er. – Där­e­mot kan jag lätt pe­ka ut någ­ra per­so­ner i and­ra riks­dags­grup­per. Jag är myc­ket nöjd med Pert­ti Sa­lo­lai­nens (Saml) mil­jö­po­li­tik, li­kaså Eva Biau­dets (SFP) och Ka­ri Uo­ti­las (VF) män­ni­sko­rätts­upp­fatt­ning. Det vo­re fint om man fick sam­ar­be­ta med så­da­na män­ni­skor. Jag lyf­ter på hat­ten för in­di­vi­der som står på sig, ibland mot stånd­punk­ten i si­na riks­dags­grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.