Pek­ka Ola­vi Haa­visto

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Född 23 mars 1958 i Helsing­fors.

●●Stu­dent (1976), har job­bat som jour­na­list och har en bak­grund i Ko­ijär­vi-rö­rel­sen som en av grun­dar­na av Grö­na för­bun­det.

●●Le­ver i re­gi­stre­rat part­ner­skap med Nex­ar An­to­nio Flo­res se­dan 2002.

●●Riks­dags­le­da­mot 1987–95 och på nytt se­dan 2007, par­ti­ord­fö­ran­de 1993–95 och på nytt se­dan 4 no­vem­ber 2018, mil­jö- och ut­veck­lings­mi­nis­ter 1995–99 och ut­veck­lings­mi­nis­ter 2013–14, pre­si­dent­kan­di­dat 2012 och 2018, fle­ra FN-upp­drag un­der he­la 2000-ta­let, var bland an­nat EU- och FN-re­pre­sen­tant i de su­dans­ka freds­för­hand­ling­ar­na i Dar­fur 2005–07.

●●Ord­fö­ran­de för Eu­ro­pas grö­na par­ti 2000–06, le­da­mot av Helsing­fors stads­full­mäk­ti­ge 1988–92 och 2005–08, ord­fö­ran­de för Eu­ro­pe­is­ka freds­in­sti­tu­tet se­dan 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.