In­du­stri­fac­ket: Re­ge­ring­en vet ing­et om ar­bets­li­vet

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-

Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­läs (C) re­ge­ring får hård kri­tik av In­du­stri­fac­kets ord­fö­ran­de Riku Aal­to, som an­kla­gar re­ge­ring­en för bris­tan­de sak­kun­skap om ar­bets­li­vets spel­reg­ler.

Aal­to fram­för­de sin kri­tik i sam­band med en in­ter­vju för Yles tv-pro­gram Yk­kö­saamu i går.

– För­svag­ning­en av upp­säg­nings­skyd­det var till sist halm­strå­et som knäck­te ka­me­lens rygg. Be­slu­tet fö­re­gicks av för­lus­ter som är för­knip­pa­de med kon­kur­rens­krafts­av­ta­let och ak­ti­ve­rings­mo­del­len, sä­ger Aal­to.

Aal­to hop­pas att de kom­man­de tre­parts­för­hand­ling­ar­na ska åter­stäl­la för­tro­en­det.

– Vi har en helt sak­lig re­la­tion med stats­mi­nis­tern. Fack­förel­sen har där­e­mot ing­et för­tro­en­de för det re­ge­ring­en gör ef­tersom vi ver­kar ta­la för­bi varand­ra i till ex­em­pel frå­gan om upp­säg­nings­skyd­det. En­ligt Aal­to är det okun­skap som lig­ger bakom de se­nas­te kon­flik­ter­na. – Det ver­kar som att re­ge­ring­ens sak­kun­skap om ar­bets­li­vet är obe­fint­lig. Re­ge­ring­en vill in­te för­li­ta sig på den sak­kun­skap som ar­bets­mark­nads­or­ga­ni­sa­tio­ner­na har. Det le­der till kon­fron­ta­tion i till ex­em­pel tvis­ten om upp­säg­nings­skyd­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.