Gym­na­sis­ter krä­ver av­gifts­fri ut­bild­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Fin­lands gym­na­sis­t­för­bund be­hand­la­de i går si­na mål­sätt­ning­ar in­för näs­ta riks­dags­val. För­bundsmö­tet be­slöt att lob­ba för av­gifts­fri ut­bild­ning på and­ra sta­di­et.

– Det här skul­le stär­ka jäm­lik­he­ten och ge al­la unga möj­lig­he­ten att sat­sa på de stu­di­er som in­tres­se­rar dem mest, sä­ger gym­na­sis­t­för­bun­dets ord­fö­ran­de Al­var Eu­ro i ett press­med­de­lan­de.

Fin­lands gym­na­sis­t­för­bund vill ock­så för­bätt­ra kva­li­te­ten på gym­na­si­e­un­der­vis­ning­en, sat­sa på håll­bar ut­veck­ling och främ­ja de ung­as väl­be­fin­nan­de.

– Fi­nan­sie­ring­en av gym­na­si­er­na har ta­git en oro­väc­kan­de vänd­ning, vil­ket syns i form av ett snä­va­re kurs­ut­bud och allt stör­re un­der­vis­nings­grup­per. Be­sluts­fat­tar­na mås­te se till att an­sla­gen för gym­na­si­er­na mot­sva­rar de verk­li­ga kost­na­der­na, sä­ger Eu­ro.

Fin­lands gym­na­sis­t­för­bund har 50 000 med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.