HUS nöjd med prov­kör­ning­en av nytt pa­ti­ent­da­ta­sy­stem

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Pe­jas sjuk­hus i Van­da tes­ta­de det om­ta­la­de och på­kos­ta­de pa­ti­ent­da­ta­sy­ste­met Apot­ti un­der ef­ter­nat­ten på lördagen. En­ligt Helsing­fors uni­ver­si­tets cen­tral­sjuk­hus (HUS) har test­ning­en för­löpt ga­lant.

– Vi star­ta­de Apot­ti kloc­kan 4 på ef­ter­nat­ten. Den tek­nis­ka drif­ten fun­ge­ra­de fint. Nu ska vi se till att sy­ste­mets an­vän­da­re lär sig ut­nytt­ja Apot­ti så bra som möj­ligt, sä­ger Apot­tis vd Han­nu Vä­li­mä­ki i ett press­med­de­lan­de.

En­ligt HUS löp­te vår­den av pa­ti­en­ter­na på Pe­jas sjuk­hus bra i går. HUS ha­de gar­de­rat sig mot even­tu­el­la pro­blem ge­nom att kal­la in ex­tra per­so­nal.

– Vå­ra mest er­far­na med­ar­be­ta­re job­bar på Pe­jas sjuk­hus un­der vec­ko­slu­tet i sam­band med lan­se­ring­en av Apot­ti. Per­so­na­len har ut­bil­dats un­der hös­ten och vi har haft stöd­per­so­ner på plats som kan ryc­ka in ifall det upp­da­gas pro­blem, sä­ger Mark­ku Mä­kijär­vi, le­dan­de chefsö­ver­läka­re på HUS.

Pa­ti­ent­da­ta­sy­ste­met Apot­ti, som har le­ve­re­rats av bo­la­get Epic Sys­tems Cor­po­ra­tion, be­räk­nas kos­ta om­kring 384 mil­jo­ner eu­ro. Apot­ti ska er­sät­ta ti­o­tals nu­va­ran­de pa­ti­ent­da­ta­sy­stem och ef­fek­ti­ve­ra ad­mi­nist­ra­tio­nen och han­te­ring­en av pa­ti­ent­da­ta. Helsing­fors, Van­da, Gran­kul­la, Kyrkslätt och Helsing­fors uni­ver­si­tets cen­tral­sjuk­hus har för­bun­dit sig att över­gå till Apot­ti.

Pro­jek­tet har för­se­nats bland an­nat på grund av en rätts­tvist i mark­nads­dom­sto­len som be­rör­de an­buds­för­fa­ran­det 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.