Ex­per­ter: Re­ge­ring­en be­grän­sar mö­tes­fri­he­ten

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Re­ge­ring­en pla­ne­rar en änd­ring av la­gen om sam­man­koms­ter för att gö­ra det kne­pi­ga­re att ord­na spon­ta­na de­mon­stra­tio­ner. Det upp­ger Yle Uu­ti­set.

Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen (Saml) mo­ti­ve­rar den pla­ne­ra­de lagänd­ring­en med att han vill tryg­ga de­mon­stran­ter­nas sä­ker­het ge­nom att fö­re­byg­ga bråk mel­lan olik­sin­na­de.

En­ligt den nu­va­ran­de la­gen mås­te en an­mä­lan läm­nas till po­li­sen minst sex tim­mar in­nan de­mon­stra­tio­nen ska äga rum. Nu vill Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et att den här tids­fris­ten för­längs till tre dygn, skri­ver Yle Uu­ti­set.

De grund­lags­ex­per­ter som ut­ta­lar sig an­ser att lag­för­sla­get är då­ligt be­rett och att de nya be­stäm­mel­ser­na skul­le be­grän­sa mö­tes­fri­he­ten.

– Det fram­går in­te av lag­för­sla­get vad pro­ble­met med nu­va­ran­de prax­is är, sä­ger Pau­li Rau­ti­ai­nen, pro­fes­sor i of­fent­lig rätt vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.