Blågrö­na al­ger giss­lar i no­vem­ber

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Blågrö­na al­ger har på­träf­fats i Nord­sjö och Ha­galund i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. En­ligt ma­rin­bi­o­lo­gen Sep­po Knu­ut­ti­la vid Fin­lands mil­jö­cen­tral finns det vis­sa alg­ty­per som trivs ock­så i kallt havs­vat­ten.

Helsingin Sa­no­mat rap­por­te­ra­de i går om fö­re­koms­ten av cy­a­no­bak­te­ri­er el­ler blågrö­na al­ger i ett fler­tal havs­vi­kar i hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

– En del al­ger kan växa i för­hål­lan­de­vis kallt vat­ten. Ibland kan man se blågrö­na al­ger på havs­y­tan ock­så på vin­tern ifall det är stiltje, sä­ger spe­ci­al­fors­ka­ren Sep­po Knu­ut­ti­la till HS.

Blågrö­na al­ger på­träf­fas van­ligt­vis un­der som­ma­ren i sam­band med vär­me­böl­jor.

– I det här fal­let hand­lar det sä­kert om blågrö­na al­ger som har sti­git till ytan på ett stör­re om­rå­de på öp­pet hav och som nu fly­ter in i havs­vi­kar på grund av syd­li­ga vin­dar.

Ut­i­från de bil­der som Knu­ut­ti­la har sett, rör det sig om blågrö­na al­ger som re­dan har bru­tits ned. Till­väx­ten av cy­a­no­bak­te­ri­er gyn­nas av nä­rings­rikt havs­vat­ten som in­ne­hål­ler myc­ket fos­for.

FO­TO: SPT/J.M.R.NYSTEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.