5 knep för en häl­so­sam ung­dom

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Utom­hus­för­bud. Is­land har lagstad­ga­de hem­komst­ti­der. Unga un­der sex­ton år mås­te va­ra hem­ma se­nast ett visst klock­slag. När de mås­te va­ra hem­ma be­ror på års­tid och ål­der.

●●Ge­men­sam lin­je. För­äld­rar­na in­för­de ge­men­sam­ma reg­ler för si­na barns al­ko­hol­va­nor och um­gänge. Ung­do­mar­na kan in­te läng­re sä­ga att ”al­la and­ra kompisar får...”

●●Ak­tiv ung­dom. Var­je år får ung­do­mar­na 50 000 kro­nor (cir­ka 360 eu­ro) in­satt på ett ak­ti­vi­tets­kort. Ung­do­mar­na kan an­vän­da peng­ar­na till oli­ka fri­tids­in­tres­sen ef­ter skol­tid. På det sät­tet har ung­do­mar­na nyt­ti­ga sa­ker att gö­ra.

●●Lär kän­na ung­do­men. Ung­do­mar­na fyl­ler år­li­gen i fråge­for­mu­lä­ret ”Youth of Ice­land”. På det sät­tet har kom­mu­nen en bra bild över ung­do­mar­nas an­vänd­ning av al­ko­hol och dro­ger och vad som be­hö­ver gö­ras.

●●Ock­så po­li­ti­ker­na age­ra­de. Till ex­em­pel satsar Reyk­ja­vik mil­jon­tals eu­ro år­li­gen på att ord­na ak­ti­vi­te­ter för ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.