Alex­an­der Bar­gum

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Född 1975.

●●Fa­milj: Fru och två barn, sju och fem år.

●●Ut­bild­ning: Ju­ris kan­di­dat år 2000, vice­hä­rads­höv­ding 2003.

●●Ti­di­ga­re kar­riär: Bi­trä­dan­de ju­rist vid Ad­vo­kat­by­rå Han­nes Snell­man 2000–2007, de­lä­ga­re 2007–2010.

●●För­tro­en­de­upp­drag i ur­val: vice­ord­fö­ran­de i Tek­nis­ka han­dels­för­bun­det, de­le­ga­tions­med­lem i Fa­mil­je­fö­re­ta­gens för­bund och i Tysk-fins­ka han­dels­kam­ma­ren, ord­fö­ran­de för Fin­nish-Bri­tish Tra­de As­so­ci­a­tion, sty­rel­se­med­lem i Eu­ro­pe­an Fa­mily Bu­si­nes­ses EFB, med­lem av Folk­häl­sans för­valt­nings­nämnd, sty­rel­se­le­da­mot i Christi­ne och Gö­ran Schild­ts stif­tel­se, med­lem i de­le­ga­tio­nen för den svens­ka verk­sam­he­ten vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.