”Ge­ne­ra­tions­väx­ling mås­te gå att gö­ra smi­di­ga­re”

Ge­ne­ra­tions­väx­ling­ar i fa­mil­je­fö­re­tag bor­de gå att gö­ra smi­di­ga­re. Det an­ser Pe­ter Fred­man, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Fred­man Group. – För oss tog det nio år. Un­der den ti­den hän­de in­te så myc­ket an­nat i fö­re­ta­get, sä­ger han.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PA­TRIK HA­RALD 029 080 1325, pa­trik.ha­rald@hbl.fi

Fo­lie och bak­plåts­pap­per av mär­ket Eski­mo är se­dan de­cen­ni­er kän­da i de fin­länds­ka hus­hål­len. Till­verk­ning­en har sitt ur­sprung i Ahl­ströms pap­pers­fa­brik i Kaut­tua, men verk­sam­he­ten finns se­dan 1997 i fa­mil­jen Fred­mans ägo. Det var då Ahl­ström sål­de ut de­lar som in­te läng­re pas­sa­de in i bo­la­gets stra­te­gi. Pe­ter Fred­mans pap­pa Christi­an, som job­ba­de på Ahl­ström, köp­te verk­sam­he­ten till­sam­mans med in­ve­ste­ra­re. Från 2002, när Pe­ter och hans bror Clas kom med, har fö­re­ta­get va­rit helägt av fa­mil­jen.

De två se­nas­te åren har Fred­man Group ge­nom­gått en ra­di­kal om­vand­ling, från ett fö­re­tag i till­verk­nings­in­du­strin till ett di­gi­talt ser­vice­fö­re­tag. Fo­li­en och bak­plåts­papp­ret finns kvar, men den bit som nu väx­er snab­bast är fö­re­ta­gets di­gi­ta­la verk­tyg som hjäl­per storkök att op­ti­me­ra si­na pro­ces­ser och där­med spa­ra tid och ener­gi, samt mins­ka matsvin­net.

Sen­so­rer sam­lar in da­ta

Re­stau­rang­er och storkök är glo­balt sett en stor af­färs­verk­sam­het, men bran­schen är kon­ser­va­tiv. En­ligt Fred­man finns långa tra­di­tio­ner som man vill be­va­ra, men han på­pe­kar att en au­to­ma­ti­se­ring av ru­tin­jobb in­te hind­rar de ”ska­pan­de” pro­ces­ser­na i kö­ket, ut­an ger dem tvärtom mer tid.

– Vi bör­ja­de un­der­sö­ka hur man med hjälp av sen­so­rer kan sam­la in da­ta om köks­pro­ces­ser­na och au­to­ma­ti­se­ra dem. Ma­nu­ellt ar­be­te be­ty­der all­tid kost­na­der.

En­ligt Fred­man hjäl­per fö­re­ta­gets sy­stem storkö­ken bland an­nat att mins­ka ener­gi­för­bruk­ning­en och matsvin­net. Fred­man Group har re­dan i tio år an­vänt IoT-tek­nik (in­ter­net of things, sa­ker­nas in­ter­net) inom hem­ser­vice för se­ni­o­rer, där tråd­lö­sa sen­so­rer hål­ler koll på att tem­pe­ra­tu­rer­na är de rät­ta vid tillag­ning, trans­port och upp­värm­ning.

– För tre år se­dan såg vi att ti­den var mo­gen för att gö­ra stör­re af­färs­verk­sam­het av sy­ste­met.

Nu har Fred­man Group cir­ka 1 200 kun­der, främst re­stau­rang­er och storkök i Fin­land. Här­näst vän­tar en glo­bal lan­se­ring, i ett förs­ta ske­de i Sve­ri­ge och Tyskland.

– Sy­ste­met är lätt att ska­la, från mins­ta grill­ki­osk till glo­ba­la ked­jor.

Flyt­ta fo­kus från pro­dukt till kund

För att kla­ra en så­dan här om­vand­ling gäl­ler det en­ligt Fred­man att re­kry­te­ra rätt per­so­ner till sty­rel­sen. Fö­re­ta­get har sam­ti­digt änd­rat fo­kus från pro­duk­ten till slut­re­sul­ta­tet för kun­den. Fred­man är nöjd med trans­for­ma­tio­nen men sä­ger

Jag tror att di­gi­ta­li­se­ring­en kan er­bju­da de fin­länds­ka små och medelstora fö­re­ta­gen mas­sor av möj­lig­he­ter. Pe­ter Fred­man Sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Fred­man Group

att den har va­rit tuff på grund av fö­re­ta­gets långa histo­ria.

En­ligt Pe­ter Fred­man är hans fa­mil­je­fö­re­tag ett bra ex­em­pel hur ett tra­di­tio­nellt li­tet el­ler me­del­stort fö­re­tag kan an­pas­sa sig till en för­än­der­lig värld.

– Di­gi­ta­li­se­ring gör det myc­ket enkla­re att kom­ma ut på en glo­bal mark­nad jäm­fört med tra­di­tio­nell in­du­stri som krä­ver fa­bri­ker, la­ger och åter­för­säl­ja­re. Jag tror att di­gi­ta­li­se­ring­en kan er­bju­da de fin­länds­ka små och medelstora fö­re­ta­gen mas­sor av möj­lig­he­ter.

Fred­man på­min­ner om att det in­te finns nå­gon sta­tus quo i af­färs­värl­den, om­giv­ning­en för­änd­ras kon­stant och den som slår sig till ro med sin be­fint­li­ga verk­sam­het lö­per lätt risk att över­rumplas av ny kon­kur­rens.

Ef­ter­ly­ser stör­re för­ut­säg­bar­het

En­ligt en en­kät som pre­sen­te­ra­des härom da­gen står näs­tan 50 000 fin­länds­ka fö­re­tag in­för ett äg­ar­byte de kom­man­de tio åren på grund av fö­re­ta­ga­rens ål­der. Knappt en fjär­de­del pla­ne­rar en ge­ne­ra­tions­väx­ling inom fa­mil­jen.

En­ligt Fred­man bor­de ge­ne­ra­tions­väx­ling­ar gå att gö­ra smi­di­ga­re.

– För oss tog det nio år, vil­ket in­ne­bar att det in­te hän­de så myc­ket an­nat i fö­re­ta­get.

Ett pro­blem, sä­ger han, är att arvs- och gå­voskat­ten ska be­ta­las ge­nast vid en ge­ne­ra­tions­väx­ling. Det krä­ver lik­vi­der, vil­ket den yng­re ge­ne­ra­tio­nen säl­lan har.

– Då mås­te man lå­na el­ler ta peng­ar ur bo­la­get, vil­ket gör att någon­ting an­nat li­der.

Fred­man fö­re­språ­kar en mo­dell där arvs- och gå­voskatt be­ta­las först när ett fö­re­tag säljs, en­ligt svensk mo­dell.

– Nu tar själ­va trans­ak­tio­nen opro­por­tio­ner­ligt myc­ket ener­gi, som i stäl­let bor­de kom­ma fö­re­ta­get till­go­do.

Han ef­ter­ly­ser ock­så stör­re för­ut­säg­bar­het vad gäl­ler be­skatt­ning över­lag, så att reg­ler­na in­te änd­ras med ny re­ge­ring vart fjär­de år.

– Det bor­de fin­nas nå­got slags väg­kar­ta som skul­le gäl­la oav­sett vil­ket par­ti som le­der re­ge­ring­en. Vi gör vå­ra in­ve­ste­ring­ar på minst tio års sikt.

FO­TO: KARL VILHJALMSSON

Fred­man Groups smar­ta kök-sy­stem är moln­ba­se­rat och han­te­ras via mo­bi­len. Fö­re­ta­get är en­samt i värl­den om sin lös­ning, sä­ger Pe­ter Fred­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.