Fred­man Group

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ur­sprung­et till Fred­man Group finns i Eu­ran pa­pe­ri, grun­dat 1937, som se­na­re blev en del av Ahl­ström.

●●Christi­an Fred­man, far till Pe­ter och Clas Fred­man, grun­da­de 1981 fö­re­ta­get Cer­tix som im­por­te­ra­de och mark­nads­för­de en­gångsar­tik­lar. Tio år se­na­re sål­de han fö­re­ta­get till Ahl­ström, och kom se­dan att le­da Ahl­ströms en­het för kon­su­men­toch storköks­pro­duk­ter.

●●1997 köp­te Christi­an Fred­man en­he­ten av Ahl­ström till­sam­mans med in­ve­ste­ra­re. Fö­re­ta­get fick nam­net Eu­ran Ku­lut­ta­ja­tu­ot­te­et.

●●2002 blev bo­la­get helt fa­mil­jeägt när sö­ner­na Pe­ter och Clas Fred­man kom med. Fö­re­ta­get byt­te namn till Eu­racon.

●●2013 byt­te fö­re­ta­get namn till Eski­mo, ett va­ru­mär­ke som är känt från pro­duk­ter som fo­lie och bak­plåts­pap­per.

●●2015 togs ste­get mot ett di­gi­talt ser­vice­fö­re­tag och 2016 upp­stod Fred­man Group.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.