Långa pro­ces­ser

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●I tors­dags sa­de Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len nej till stads­bou­le­var­der kring fy­ra av de sto­ra in­farts­le­der­na till Helsing­fors: Väs­ter­le­den, Åbo­le­den, Ta­vas­te­hus­le­den och Lah­tis­le­den. Tre le­der fick grönt ljus: Vich­tis­vä­gen, Tus­by­le­den och Ös­ter­le­den.

●●Ut­gångs­lä­get för att pla­ne­ra stads­bou­le­var­der­na var att Helsing­fors in­vå­na­ran­tal vän­tas öka till 860 000 in­vå­na­re år 2050.

●●Pla­ner­na på stads­bou­le­var­der in­går i den ge­ne­ral­plan Helsing­fors god­kän­de 2016, men ef­tersom oli­ka grup­per över­kla­gat den har frå­gan om rät­ten att byg­ga bou­le­var­der­na va­rit öp­pen fram till tors­da­gen.

●●Ge­ne­ral­pla­nen är en lång­sik­tig plan för hur en stad byggs upp. Ut­i­från den ar­be­tar man fram de­talj­pla­ner för oli­ka om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.