Årets jul­föns­ter bju­der in till snö och ka­ru­sel­ler

Fem mi­nu­ter över 12 på lördagen har en rad nä­sor gjort små av­tryck i föns­ter­gla­set. Stock­manns jul­föns­ter i Helsing­fors cent­rum har öpp­nat till to­ner­na av en hor­nor­kes­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - 029 080 1370, an­ni­ka.rentola@ksf­me­dia.fi AN­NI­KA RENTOLA

På in­si­dan av skylt­fönst­ret snur­rar jul­mark­nads­ka­ru­sel­ler i mi­ni­a­tyr. En ro­man­tisk jul­mark­nad på­går i det snö­i­ga bergs­land­ska­pet. På ut­si­dan, i ky­lig snål­blåst, åker van­tar­na av och mo­bil­te­le­fo­ner­na fram. I fle­ra da­gar kom­mer de här vi­de­o­snut­tar­na med ett lång­samt snur­ran­de pa­ri­ser­hjul och ka­ru­sell­mu­sik att klic­kas fram.

– Vi kom för att få li­te jul­stäm­ning, sä­ger Katri Ran­ta och tit­tar mot skylt­fönst­ret där so­nen Emil Ran­ta, 2 år, är en i ra­den av möss­kläd­da hu­vu­den med blic­ken rik­tad rätt in i sa­go­värl­den. – Snö, sä­ger han. Nå­gon an­nan snö ser man in­te skym­ten av i de här kvarteren.

– Jul­fi­ran­det blir spe­ci­ellt när man har barn. Man vill att det ska va­ra fint, sä­ger Ran­ta.

I år ska hon fi­ra hem­ma hos si­na för­äld­rar. Hon vän­tar på lug­na helg­da­gar med sam­va­ro och god mat.

Ju­len har för öv­rigt re­dan drop­pat in ge­nom post­luc­kan ge­nom lek­saks­ka­ta­lo­ger­na. Dem har Emil Ran­ta läst med om­sorg. Där­för vet al­la att en ro­bot är vad som helst ska fin­nas i jul­klapps­säc­ken i år.

Tra­di­tion se­dan 1949

Ran­ta minns Stock­manns jul­föns­ter från sin egen barn­dom i Tam­mer­fors.

– En gång vi­sa­de de min fa­vo­rit­sa­ga, H.C. An­der­sens Snödrott­ning­en. Jag äls­ka­de den!

Stock­mann har byggt upp sitt jul­föns­ter mot Alex­an­ders­ga­tan se­dan 1949 och se­na­re i si­na va­ru­hus på and­ra or­ter.

På de öv­ri­ga or­ter­na får va­ru­hu­sets kun­der vän­ta ett tag till på att jul­kom­mer­sen spar­kar i gång, men då öpp­nar ock­så de med årets vir­tu­el­la ju­lä­ven­tyr, som går ut på att le­ta ef­ter nöt­ter in­ne i va­ru­hu­set med hjälp av sin mo­bil­te­le­fon.

De snab­bas­te var i gång på ett ögon­blick.

– Mam­ma, får jag lad­da ap­pen nu ge­nast? Kan vi gå in och le­ta? var frå­gor­na me­dan hor­nor­kes­tern blås­te ut ju­li­ga to­ner i höst­ky­lan.

FO­TO: LEHTIKUVA/AKU HäYRYNEN

Kring­lor, ka­ru­sel­ler och dol­da nöt­ter in­går i sa­go­land­ska­pet i jul­fönst­ret i hör­net av Alex­an­ders­ga­tan och Central­ga­tan i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.