”Var­je slant som går till att stöd­ja barn ger be­ty­dan­de av­kast­ning”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Årets Lu­cia kröns av na­tio­na­le­ko­no­men, pro­fes­sor eme­ri­tus och opi­ni­ons­bil­da­ren Six­ten Kork­man. För ho­nom är Lu­cia i förs­ta hand Svensk­fin­lands bäs­ta PR med ett be­hjär­tans­värt in­sam­lings­än­da­mål: ut­sat­ta barn­fa­mil­jer. Att sat­sa på barn lö­nar sig, även eko­no­miskt.

Kork­man har ge­nom si­na tre barn och nio barn­barn va­rit med om ett an­tal lu­ci­a­tåg. Till lu­ci­a­tra­di­tio­ner­na hör ock­så att ta med barn­bar­nen till Sve­ri­ges am­bas­sads lu­ci­a­fest. För­u­tom att kun­na sjunga, ha ett trev­ligt sätt och va­ra bra på att nå ut till män­ni­skor, tyc­ker Kork­man att en mo­dern Lu­cia ska ha ett in­tres­se för sin om­värld.

– Hon ska gär­na va­ra in­tres­se­rad av sam­hälls­frå­gor, vil­ket da­gens unga of­ta är. De är välin­for­me­ra­de och ny­fik­na på sam­häl­let, men för lu­ciaupp­dra­get är den so­ci­a­la in­tel­li­gen­sen na­tur­ligt­vis det vik­ti­gas­te, sä­ger Kork­man.

JU TI­DI­GA­RE DESTO BÄTT­RE Se­dan 2014 har lu­ci­ain­sam­ling­en oav­kor­tat gått till att hjäl­pa ut­sat­ta barn­fa­mil­jer, bland an­nat ge­nom Folk­häl­sans Fa­mil­jeK­raft­lä­ger.

– In­sam­ling­en träf­far helt rätt. Det är be­hjär­tans­värt att med­len till­fal­ler just barn­fa­mil­jer som be­hö­ver stöd, sä­ger Kork­man.

Han po­äng­te­rar att varen­da slant som sat­sas på barn ock­så ger en be­ty­dan­de eko­no­misk av­kast­ning.

– En­ligt pro­fes­sor Ja­mes Heck­man ger en dol­lars in­ve­ste­ring på barn en av­kast­ning på 8 dol­lar. Det är vär­de­fullt i sig, men vins­ten är först och främst hu­ma­ni­tär.

Ja­mes Heck­man är en ame­ri­kansk fors­ka­re, na­tio­na­le­ko­nom och no­bel­pris­vin­na­re. En­ligt ho­nom är det lön­sam­mast att läg­ga krut på barn som är upp­till 5 år gam­la, vil­ket även in­hemsk forsk­ning stöd­jer.

– När bar­net är äld­re är det myc­ket dy­ra­re och svå­ra­re att re­pa­re­ra det som kun­de ha gjorts i ti­dig ål­der. Gör det i tid, bå­de för bar­nets och för fa­mil­jens väl­må­en­de, men ock­så av sam­hälls­e­ko­no­mis­ka skäl, sä­ger Kork­man.

Kork­man är be­kym­rad över att po­li­ti­ker­na in­te in­ser vik­ten av pre­ven­ti­va åt­gär­der och be­to­nar att be­spa­ring­ar­na nog kom­mer – på lång sikt. Han har bland an­nat för­sva­rat den sub­jek­ti­va dag­vårds­rät­ten, fö­re­språ­kar hög­re barn­bi­drag för en­sam­stå­en­de och be­to­nar att väl­färds­sta­ten är mark­nads­e­ko­no­mins etis­ka fun­da­ment.

– Vi har hög kva­li­tet på barn­vår­den i Fin­land. Små­barnspe­da­go­gi­ken är vik­tig bå­de för bar­nets so­ci­a­la och kog­ni­ti­va för­må­ga, sä­ger Kork­man. NÄR DEN OF­FENT­LI­GA SEK­TORN IN­TE RÄC­KER TILL Kork­man vill in­te sät­ta fing­ret på var man först mås­te släc­ka brän­der för att und­vi­ka att barn­fa­mil­jer ham­nar i trång­mål, men räk­nar upp ar­bets­lös­het, svag ut­bild­ning och psy­kisk ohäl­sa som be­ty­dan­de risk­fak­to­rer.

– Den frå­gan kun­de min dot­ter (reds. anm. rätts­psy­ko­lo­gen Ju­lia Kork­man) sva­ra bätt­re på, men sam­häl­let bor­de va­ra mer ge­ne­röst gente­mot barn­fa­mil­jer. Det är ock­så vik­tigt att bar­nen har nå­gon vux­en som de kan li­ta på – där kan tred­je sek­torn spe­la en vik­tig roll.

Un­der eve­ne­mang­et ÄÄNI18 – Lap­sen oi­keuk­si­en fo­o­ru­mi i Ta­vas­te­hus den 19 no­vem­ber kom­mer Kork­man och barnom­buds­man­nen Tu­o­mas Kurt­ti­la att dis­ku­te­ra barn­po­li­ti­kens be­ty­del­se i det fins­ka sam­häl­let.

Kork­man har suttit el­ler sit­ter ock­så i fle­ra sty­rel­ser som främ­jar barns rät­tig­he­ter och häl­sa, bland an­nat Fin­lands barn­can­cerstif­tel­se Aamu, Stif­tel­sen för pe­di­a­trisk forsk­ning och Själv­stän­dig­hetsju­bi­le­ets barn­stif­tel­se It­la. Syf­tet med Själv­stän­dig­hetsju­bi­le­ets barn­stif­tel­se är att främ­ja och stöd­ja väl­be­fin­nan­de och jäm­lik­het bland barn och barn­fa­mil­jer bo­sat­ta i Fin­land.

”Det är be­hjär­tans­värt att med­len till­fal­ler just barn­fa­mil­jer som be­hö­ver stöd.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.