Chae kla­ga­de ald­rig – job­ba­de ihjäl sig

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/MA­LIN JANS­SON

Ar­bets­da­gar som ald­rig tar slut, sömn­brist och hård kon­kur­rens. Pres­sen är så hård att fle­ra hund­ra män­ni­skor job­ba­de ihjäl sig i Syd­ko­rea för­ra året. En lagänd­ring ska få folk att ar­be­ta mind­re. Men pro­ble­met är stör­re än så, en­ligt en ex­pert.

Chae Soo-Hong job­ba­de för en livs­me­delsle­ve­ran­tör tills den dag han hit­ta­des död på kon­to­ret. Vec­ko­da­gar­na be­stod av re­sor och be­sök på fö­re­ta­gets fa­bri­ker – hel­ger­na av pap­pers­ar­be­te och te­le­fon­sam­tal med an­ställ­da.

– Han mås­te ha trott att job­ba så där var nor­malt. Han är en del av den ge­ne­ra­tion som pre­mi­e­rar hårt ar­be­te och är no­ga med att le­va upp till rol­len som man­nen i fa­mil­jen, sä­ger än­kan Park Hyun-Suk till me­die­bo­la­get CNN.

– Han kla­ga­de in­te och stan­na­de ald­rig upp för att an­das.

Skar­pa­re lag­stift­ning

Chae är en av fle­ra hund­ra per­so­ner som en­ligt of­fi­ci­el­la siff­ror ar­be­ta­de ihjäl sig i Syd­ko­rea för­ra året. Fe­no­me­net har fått ett eget be­grepp: gwa­ro­sa – en sam­man­sätt­ning av de ko­re­ans­ka or­den för ”över­ar­be­te” och ”död”.

Pre­si­dent Moon Jae-In har lo­vat att få bukt med det död­li­ga sam­hälls­pro­ble­met. Och i ju­li be­slu­ta­de re­ge­ring­en att kor­ta den max­i­ma­la ar­bets­vec­kan från 68 tim­mar till 40 tim­mar, med 12 tim­mar be­tald över­tid.

Den nya lag­stift­ning­en gäl­ler dock ba­ra fö­re­tag med fler än 300 an­ställ­da. Men det är in­te där­för som Gabri­el Jons­son, do­cent i Ko­re­as språk och kul­tur vid Stock­holms uni­ver­si­tet, är skep­tisk.

– Tan­ken är att män­ni­skor ska job­ba mind­re och re­for­men ty­der på att man tar det här på all­var. Men man ska kom­ma ihåg att det är en sak att in­fö­ra en lag och en an­nan att änd­ra på folks at­ti­ty­der, sä­ger han till TT och po­äng­te­rar att des­sa är djupt ro­ta­de i den syd­ko­re­ans­ka kul­tu­ren.

– Kon­fu­ci­a­nis­men var stark un­der den sista kung­a­dy­nastin, vil­ket ska­pa­de en med­ve­ten­het om att vil­ken po­si­tion man har i sam­häl­let är be­ty­del­se­fullt. Sta­tus är väl­digt vik­tigt och sy­nen på oli­ka ty­per av ar­be­ten väl­digt hi­e­rar­kisk.

Kan bli vär­re

Lan­dets in­du­stri­er och jord­bruk loc­kar ut­ländsk ar­bets­kraft från fat­ti­ga­re län­der i Asi­en sam­ti­digt som syd­ko­re­a­ner i re­gel vill ha väl­be­tal­da jobb inom stats­för­valt­ning el­ler stor­fö­re­tag. Jons­son tror sna­ra­re att si­tu­a­tio­nen kan för­vär­ras ef­tersom eko­no­min hål­ler på att väx­la ned någ­ra varv.

Unga har svå­ra­re att få at­trak­ti­va jobb och kon­kur­ren­sen blir än­nu hår­da­re i lan­det som har över 51 mil­jo­ner in­vå­na­re.

– När män­ni­skor ska avan­ce­ra och vi­sa sig på sty­va li­nan kan följ­den bli över­ar­be­te och i värs­ta fall själv­mord, sä­ger han.

Park Hyun-Suk har för­sökt att få er­sätt­ning för sin mans död, men det har va­rit svårt ef­tersom myn­dig­he­ter­na har krävt be­vis på att hen­nes man verk­li­gen av­led på grund av job­bet.

– Det var en ut­ma­ning. Han läm­na­de of­ta hem­met kloc­kan sju på mor­go­nen och kom in­te till­ba­ka för­rän kloc­kan tio. Men det fanns ing­en logg­bok över an­ta­let ar­be­ta­de tim­mar, sä­ger hon till CNN.

Kän­ner skuld

Ge­nom­brot­tet kom när hon upp­täck­te att hen­nes man pas­se­ra­de en över­vak­nings­ka­me­ra till och från job­bet. Även om ar­bets­ti­den hem­ma in­te kun­de räk­nas vi­sa­de det sig att Chae job­ba­de 180 tim­mar vec­kor­na in­nan sin död.

Syd­ko­re­ansk lag ac­cep­te­rar in­te gwa­ro­sa som of­fi­ci­ell döds­or­sak. Där­e­mot fick Park rätt till kom­pen­sa­tion ef­tersom ris­ken för hjärt­at­tack och stro­ke ökar vid ar­bets­vec­kor läng­re än 60 tim­mar tre må­na­der i rad, en­ligt myn­dig­he­ter­na.

Bi­dra­get är en lätt­nad – men upp­vä­ger in­te den sorg och skuld som Park känt se­dan den där au­gustilör­da­gen 2017.

När Chae för­be­red­de sig för att åka till job­bet kla­ga­de han över att han kän­de sig trött.

– Han kom in­te hem den da­gen. Ha­de jag ba­ra lagt mär­ke till sig­na­ler­na ha­de det här in­te hänt.

FO­TO: LEHTIKUVA/ED JO­NES

Syd­ko­re­ans­ka fack­med­lem­mar kräv­de i går änd­ring­ar i ar­bets­lag­stift­ning­en och reg­ler­na om till­fäl­ligt ar­be­te un­der en de­mon­stra­tion i Se­oul i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.