Län­der­na som ar­be­tar mest och minst

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: OECD

●●OECD-län­der­na som ar­be­ta­de flest an­tal tim­mar i ge­nom­snitt 2017:

●●1. Mex­i­ko: 2 257 tim­mar

●●2. Cos­ta Ri­ca (som i nu­lä­get för­hand­lar om med­lem­skap): 2 179 tim­mar

●●3. Syd­ko­rea: 2 024

●●4. Gre­kland: 2 018 tim­mar

●●5. Ryss­land: 1 980 tim­mar

●●OECD-län­der­na som ar­be­ta­de minst an­tal tim­mar i ge­nom­snitt 2017:

●●1. Tyskland: 1 356 tim­mar

●●2. Dan­mark: 1 408 tim­mar

●●3. Nor­ge: 1 419 tim­mar

●●4. Ne­der­län­der­na: 1 433 tim­mar

●●5. Frank­ri­ke: 1 514 tim­mar

●●Fin­land lig­ger på plats el­va av de OECD-län­der som ar­be­tar minst, med 1 628 tim­mar i ge­nom­snitt 2017.

●●Siff­ror­na mot­sva­rar det to­ta­la an­ta­let ar­be­ta­de tim­mar på ett år, di­vi­de­rat med det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let per­so­ner i ar­be­te. Så­väl del­tids­ar­be­tan­de som hel­tids­ar­be­tan­de är in­klu­de­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.