För­bud mot sol­skydd ska räd­da ko­rall­rev

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/NØN­NE SCH­JAERFF ENG­EL­BRECHT

Tu­rist­pa­ra­di­set Palau är det förs­ta lan­det i värl­den som för­bju­der oli­ka ty­per av solkräm. För­hopp­ning­en är att det ska stop­pa ba­dan­de tu­ris­ter från att för­stö­ra ko­rall­re­ven. Men pro­ble­met är stör­re än så, me­nar en ex­pert.

Mel­lan Ja­pan och Austra­li­en lig­ger dy­kar­nas pa­ra­dis, öna­tio­nen Palau. Kri­stall­klart vat­ten och ko­rall­rev loc­kar var­je år hund­ra­tu­sen­tals tu­ris­ter till lan­det, som ba­ra har drygt 20 000 in­vå­na­re.

Re­ge­ring­en me­nar att po­pu­la­ri­te­ten som tu­rist­mål ska­dar na­tu­ren – och i syn­ner­het ko­rall­re­ven.

En av bo­var­na är solkrä­mer, en­ligt Palaus re­ge­ring. I en lag som bör­jar gäl­la 2020 för­bjuds all för­sälj­ning av sol­skydd som in­ne­hål­ler ke­mi­ka­li­er som stämp­lats som ko­rall­revs­skad­li­ga. Tu­ris­ter kan räk­na med att få för­bjud­na krä­mer be­slag­tag­na me­dan för­säl­ja­re ris­ke­rar få bö­ter mot­sva­ran­de 900 eu­ro.

För­stör pa­ra­di­set

”Plas­tav­fall, ke­misk för­ore­ning, kli­mat­för­änd­ring­ar och över­an­vänd­ning av re­sur­ser fort­sät­ter att ho­ta vårt pa­ra­dis”, skri­ver Palaus pre­si­dent Tom­my E. Re­meng­esau i en kom­men­tar till lagänd­ring­en.

När in­smor­da ba­da­re kli­ver ner i vatt­net sköljs solkrä­men lång­samt av. Var­je år upp­skat­tas om­kring 14 000 ton sol­skydd ham­na i ha­ven och en del fors­ka­re me­nar att ke­mi­ka­li­er­na kan or­sa­ka blek­ning av ko­rall­re­ven el­ler till och med dö­da dem.

En fjär­de­del av allt ma­rint liv finns i an­slut­ning till ko­rall­re­ven – som spe­lar en vik­tig roll i eko­sy­ste­met.

Ett för­bud mot solkräm har ti­di­ga­re va­rit på ta­pe­ten i In­dis­ka oce­a­nen och vid Sto­ra bar­riär­re­vet i Austra­li­en. Men en lagänd­ring kom­mer in­te att räd­da ko­rall­re­ven, en­ligt Mi­chael Te­dengren, do­cent vid in­sti­tu­tio­nen för eko­lo­gi, mil­jö och bo­ta­nik på Stock­holms uni­ver­si­tet.

– Om man pra­tar om tu­ris­ter som ba­dar så hand­lar det ju om oer­hört lå­ga hal­ter. Det är myc­ket vär­re om al­la skul­le kis­sa i vatt­net. Den över­göd­ning­en skul­le va­ra ett myc­ket stör­re pro­blem än den even­tu­el­la solkrä­men de har på sig, sä­ger han.

Men att män­ni­skor på­ver­kar ko­rall­re­ven ne­ga­tivt rå­der ing­et tvi­vel om, en­ligt Te­dengren. Det hän­der att tu­ris­ter tram­par på dem, rå­kar bry­ta av bi­tar, ploc­kar ko­ral­ler och ma­tar fis­kar.

– Det sto­ra pro­ble­met är män­ni­skor på ko­rall­re­ven. Det finns så myc­ket to­kigt som de hit­tar på. Solkräm på hu­den är kanske det mins­ta pro­ble­met egent­li­gen.

FO­TO: TT/GUSTAV SJö­HOLM

Östa­ten Palau för­bju­der en rad solkrä­mer för att skyd­da si­na ko­rall­rev.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.