Väl­kom­met styr­ke­be­sked – be­ty­der det någon­ting?

Hufvudstadsbladet - - Sport - Mar­cus.lin­dqvist@hbl.fi

Den and­ra del­täv­ling­en i fins­ka cu­pen har för­stås ing­en dju­pa­re be­ty­del­se. De­las in­te ut någ­ra VM-tit­lar i no­vem­ber.

Hako­las upp­vis­ning var än­då ett upp­munt­ran­de be­sked med tan­ke på res­ten av vin­tern. Ge­nom­brotts­sä­song­en? Svårt att sä­ga.

Ans­si Pent­si­nen blev snacki­sen ef­ter att ha be­seg­rat Mat­ti He­ik­ki­nen i fri­stil i FM i vint­ras – en sprin­ter som vi­sa­de fram­föt­ter­na på en di­stans­sträc­ka. Då kän­des det som li­te för­has­ta­de slut­sat­ser: ba­ra 18 se- kun­ders mar­gi­nal, He­ik­ki­nen som man ald­rig vet var han står – det vi­sa­de sig se­na­re att han var to­talt ur form – och ett start­fält där Ii­vo Nis­ka­nen sak­na­des.

Det här är li­te an­norlun­da. Ing­en ny­het att Hako­la kan ski­da di­stans. Ing­en ski­dar sprint så bra ut­an att ha ut­hål­lig­het. Det var in­te hel­ler någ­ra se­kun­ders mar­gi­nal – Hako­la ut­klas­sa­de Nis­ka­nen med en halv mi­nut. Nis­ka­nen var för­stås in­te i topp­form. För­mod­li­gen trä­nat sten­hårt he­la vec­kan. Än­då: Nis­ka­nen kom­mer in­te till Ro­vani­e­mi och drar på sig en start­num­mer för att bli för­öd­mju­kad med en halv mi­nut. Pre­cis som Hako­la själv sa­de: Nis­ka­nen ski­dar ald­rig då­ligt i klas­sisk stil. Så det var en stark in­sats av Hako­la, ing­en tve­kan om det. Skul­le ha va­rit ro­ligt att ha Mat­ti He­ik­ki­nen med, men han in­le­der sä­song­en först i dag i Olos.

Kon­ten­tan? Fin­land har en hygg­lig er­sät­ta­re för Sa­mi Jau­ho­jär-

”Ing­en ny­het att Hako­la kan ski­da di­stans. Ing­en ski­dar sprint så bra ut­an att ha ut­hål­lig­het.”

MAR­CUS LIN­DQVIST

vi på den förs­ta sträc­kan i VMsta­fet­ten. Ty­värr ha­de vi in­te en chans att se Hako­la i den rol­len i OS i Py­e­ong­chang då han var sjuk. Han kan ock­så bil­da en stark duo till­sam­mans med Nis­ka­nen i lagsprint, där Nis­ka­nen från för­ut har ett OS-guld och ett VM-brons. Kanske Hako­la änt­li­gen kan kli­va upp på pris­pal­len i in­di­vi­du­ell sprint? Be­tviv­lar att Hako­la än­nu är med och slåss om toppla­ce­ring­ar­na i di­stanslopp, men vem vet?

För­has­ta­de slut­sat­ser? Al­la gång­er. Lö­nar sig att vän­ta och se hur det går i världs­cupp­re­miä­ren i Ru­ka om två vec­kor. Det är med and­ra ord ock­så för ti­digt att bli oro­ad över Nis­ka­nens form.

er­bjöd mind­re dra­ma­tik. Pre­cis som vän­tat var Pär­mäk­o­ski i en klass för sig, men i själ­va ver­ket ska hon va­ra bätt­re än så. Hon bor­de va­ra en mi­nut snab­ba­re än två­an i ett na­tio­nellt lopp. Ban­pro­fi­len i Ro­vani­e­mi var för­stås onö­digt lätt för att ska­pa sto­ra luc­kor.

Kert­tu Nis­ka­nen var en halv mi­nut bakom tä­ten i Olos – på 5 kilo­me­ter. Det är in­te en bra sig­nal, men det bru­kar ta tid för hen­ne att fin­na täv­lings­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.