Ru­ot­sa­lai­nens dröm be­san­na­des: ”Jag kän­de kal­la kå­rar”

Fin­land häm­ta­de sig snabbt från smäl­len mot Ryss­land och var klas­ser bätt­re än Tjec­ki­en i Kar­ja­la­tur­ne­ring­en. De­bu­tan­ten Art­tu Ru­ot­sa­lai­nen im­po­ne­ra­de och sat­te in det mat­ch­avgö­ran­de må­let i 3–0-se­gern.

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/SE­BASTI­AN BACK­MAN sport@hbl.fi

In­för Kar­ja­la­tur­ne­ring­en be­döm­de Il­vesspe­la­ren Art­tu Ru­ot­sa­lai­nen att san­no­lik­he­ten för lands­lags­spel var un­ge­fär en pro­cent. Trots det fick han ett sam­tal av Le­jon­lot­sen Juk­ka Ja­lo­nen. I mat­chen mot Tjec­ki­en var det dags för de­but – en de­but som blev oför­glöm­lig.

Ru­ot­sa­lai­nen var en hårs­mån från att fö­ra upp Fin­land i led­ning ef­ter ba­ra en mi­nut. Te­e­mu Ki­vi­hal­me pric­ka­de stol­pen och Ru­ot­sa­lai­nen var fram­me på re­tu­ren – men stop­pa­des av Pa­trik Bar­to­saks hög­klas­si­ga pa­rad.

Drygt tio mi­nu­ter se­na­re satt öpp­nings­må­let. Har­ri Pe­so­nen fri­spe­la­de Ru­ot­sa­lai­nen med en pre­cis pass­ning och den unge an­fal­la­ren för­val­ta­de chan­sen med ett av­slut mel­lan be­nen på Bar­to­sak.

– Det här var un­der­bart. Jag har drömt om att spe­la med Le­jo­nen se­dan jag var en li­ten poj­ke, jag kla­ra­de av att nju­ta och upp­le­vel­sen sma­ka­de top­pen.

Fick bräns­le av Ti­mo­nen

Ru­ot­sa­lai­nen fick ros av Ja­lo­nen ef­ter mat­chen.

– Han spe­la­de ut­märkt i dag, fan­tas­tiskt. Han var ju nä­ra att nä­ta med sin förs­ta be­rö­ring.

In­för mat­chen his­sa­des Kim­mo Ti­mo­nens trö­ja upp i ta­ket ef­ter en käns­lo­sam ce­re­mo­ni. Ru­ot­sa­lai­nen sä­ger att han fick ex­tra bräns­le av att se le­gen­da­ren hedras.

– Jag kän­de kal­la kå­rar och tän­de till. Jag fick helt klart mer ener­gi i mitt spel.

Åskå­dar­na i den väl­fyll­da Har­t­wal­la­re­nan fick fi­ra två Le­jon­mål till i mat­chen: Slut­siff­ror­na skrevs 3–0 ef­ter att Joo­nas Nät­ti­nen och Sa­ka­ri Man­ni­nen hit­tat rätt i den and­ra pe­ri­o­den.

Ve­hvi­lä­i­nen höll nol­lan

Ru­ot­sa­lai­nen var in­te den en­da som stor­spe­la­de i mat­chen. Ef­ter Ju­ha Metso­las ska­ki­ga in­sats mot Ryss­land fick Ve­i­ni Ve­hvi­lä­i­nen gö­ra de­but i Le­jon­må­let. Ve­hvi­lä­i­nen tac­ka­de för för­tro­en­det ge­nom att spi­ka igen. Kär­pät­mål­vak­ten ut­strå­la­de lugn och var snabb med plock­handsken då det be­höv­des.

Ef­ter mat­chen var Ve­hvi­lä­i­nen li­ka kolugn som ute på isen. Hans la­ko­nis­ka kom­men­ta­rer fick hoc­key­för­bun­dets per­so­nal att dra på smil­ban­den.

– Jag spe­la­de sä­kert helt bra, sä­ger Ve­hvi­lä­i­nen, som stod för 18 rädd­ning­ar.

Juk­ka Ja­lo­nen var mer fri­kos­tig med be­röm­met.

– Han fick en per­fekt start på lands­lags­kar­riä­ren. Jag såg ing­en ner­vo­si­tet i Ve­hvi­lä­i­nens spel, han var sam­lad och is­kall.

Trots de över­ty­gan­de se­ger­siff- ror­na har Fin­land har ock­så en hel del att fi­la på. Ett ex­em­pel: I slu­tet av den förs­ta pe­ri­o­den bjöd Vil­le Le­ski­nen Tjec­ki­en på ett fri­lä­ge ef­ter att han opro­vo­ce­rat gett bort puc­ken i för­svars­zon i po­wer­play. Till Fin­lands lyc­ka var Ve­hvi­lä­i­nen varm i klä­der­na.

Slut­re­sul­ta­tet be­ty­der att Ryss­land re­dan vun­nit Kar­ja­la Cup trots att en match­dag åter­står. Fin­land av­slu­tar tur­ne­ring­en med att mö­ta Sve­ri­ge på sön­dag med ned­släpp kloc­kan 17.30. Juk­ka Ja­lo­nen gjor­de fem by­ten in­för mat­chen mot Tjec­ki­en och pla­ne­rar att gö­ra li­ka många in­för Sve­ri­ge­mat­chen.

Jag spe­la­de sä­kert helt bra. Ve­i­ni Ve­hvi­lä­i­nen ef­ter att ha hål­lit nol­lan i de­bu­ten.

HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA FO­TO:

Att lå­ta Art­tu Ru­ot­sa­lai­nen li­ra i and­ra­ked­jan var ett lyc­kat drag av chefsträ­na­ren Juk­ka Ja­lo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.