La­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser – vad är det?

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● Med la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser av­ses en rad oli­ka dans­sti­lar såsom till ex­em­pel meren­gue, son, cha-cha-cha, sal­sa, rum­ba och bacha­ta.

● Som ter­men la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser syf­tar på, har dan­ser­na sitt ur­sprung i La­ti­na­me­ri­ka.

● Ryt­mer­na och en del av dan­ser­nas ele­ment har än­då si­na röt­ter i Afri­ka. Från Afri­ka kom de till La­ti­na­me­ri­ka via slav­han­deln och ut­veck­la­des vi­da­re där.

● Sär­skilt Ku­ba ses som en dan­sens vag­ga, bland an­nat sal­sa, mam­bo och cha-cha-cha kom­mer från den ka­ri­bis­ka ön.

● Mot slu­tet av 1990-ta­let väx­te in­tres­set för bland an­nat sal­sa i väst­värl­den.

● En del me­nar att tren­den har med 2000-ta­lets så kal­la­de la­ti­novåg i pop­mu­sik att gö­ra då ar­tis­ter som Jen­ni­fer Lo­pez, Sha­ki­ra och Ju­a­nes ha­de si­na in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott.

● And­ra näm­ner teve­pro­gram som Dan­sa med stjär­nor­na, som med va­ri­e­ran­de namn sänts i många län­der värl­den runt.

● Att det i dag finns ett stort ut­bud av dan­se­ve­ne­mang fun­ge­rar ock­så som mark­nads­fö­ring, ju mer dans som syns i ga­tu­bil­den, desto fler hör om den och ha­kar på.

● I dag är sal­sa en av de över­läg­set mest po­pu­lä­ra par­dan­ser­na i he­la värl­den och dan­sas ak­tivt av mil­jon­tals män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.