La­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser i Helsing­fors

Hufvudstadsbladet - - Helg -

● In­tres­set för la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser är i dag stort. I hu­vud­stads­re­gi­o­nen rör det sig om upp­skatt­nings­vis någ­ra tu­sen som ak­tivt, det vill sä­ga var­je vec­ka, hål­ler på med de här dan­ser­na.

● Många kom­mer in på la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser via sal­san, men loc­kas se­na­re att lä­ra sig även and­ra la­ti­na­me­ri­kans­ka dans­sti­lar.

● Den se­nas­te sto­ra subtren­den inom la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser har va­rit bacha­ta, dans­lä­ra­re ta­lar om en bacha­ta­boom i Helsing­fors. I all­män­het över­ger dan­sar­na än­då in­te en dans­stil, ut­an lär sig ba­ra fler nya sti­lar. Att nå­gon som ti­di­ga­re höll på med sal­sa i dag pa­ral­lellt hål­ler på ock­så med bacha­ta, son, rum­ba och cha-cha-cha är där­för in­te ovan­ligt.

● I dag finns om­kring 10 dans­sko­lor del­vis el­ler helt spe­ci­a­li­se­ra­de på la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Ut­ö­ver det finns många and­ra ak­tö­rer som ord­nar snabb­kur­ser el­ler eve­ne­mang med fo­kus på la­ti­na­me­ri­kansk dans. Un­der en van­lig vec­ka ord­nas minst 2–3 eve­ne­mang med fo­kus på la­ti­na­me­ri­kans­ka dan­ser, ibland till och med när­ma­re 10 eve­ne­mang som kon­kur­re­rar om dan­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.