Sju tips för den som vill hö­ra me­ra

Hufvudstadsbladet - - Helg -

Ra­di­o­pro­gram­met Cu­ba Li­b­re med Papá Mon­te­ro.

Risto ”Papá Mon­te­ro” Vu­o­ri­mi­es, som ny­li­gen fyll­de 70 år bju­der var­je vec­ka lyss­nar­na på en en­tim­mes ka­val­kad av den ku­bans­ka mu­si­kens pär­lor. Ra­di­o­pro­gram­met har sänts i 31 år, vil­ket gör det till det älds­ta pro­gram­met ut­an­för Yle. Och äld­re än så lär det bli, till HBL sä­ger näm­li­gen Vu­o­ri­mi­es att pro­gram­met hål­ler ho­nom i gång och att han tän­ker fort­sät­ta gö­ra pro­gram­met så länge det känns bra. Mu­si­ken som spe­las har han hit­tat bland an­nat på si­na ota­li­ga re­sor till Ku­ba. Fin­län­dar­nas in­tres­se för just Ku­ba och ku­bansk mu­sik tror han bott­nar i mot­sat­ser­nas at­trak­tions­kraft: vi män­ni­skor sö­ker kon­tras­ter. År 2010 be­lö­na­des han av Ku­bas kul­tur­mi­ni­ste­ri­um för sitt ar­be­te med att främ­ja ku­bansk kul­tur i Fin­land. Cu­ba Li­b­re kan hö­ras på föl­jan­de ka­na­ler: Lähi­ra­dio, Ra­dio Ro­bin Hood, Ra­dio Mo­re­e­ni och Ra­di­oQu­e­enLo­vi­i­sa i Fin­land, Roll FM samt sss-ra­dio i Est­land och Ra­dio Fin­landia i spa­ni­en.

Rum­ba­tu­pa-klu­bi på Jut­tutu­pa

Rum­ba­tu­pa-klu­bi fyll­de i sep­tem­ber två år. Eve­ne­mang­et som ord­nas av Rum­ba-Aka­te­mia på ba­ren Jut­tutu­pa i Helsing­fors bju­der på li­ve ku­bansk mu­sik av hög kva­li­tet. Rum­ba­tu­pa går of­tast av sta­peln den förs­ta tors­da­gen var­je må­nad. Eve­ne­mang­et har gra­tis in­trä­de och loc­kar en allt stör­re publik. En­ligt Rum­baA­ka­te­mi­as rek­tor Vi­li Musta­lam­pi har eve­ne­mang­et un­der si­na två år pre­sen­te­rat ett brett re­gis­ter av mu­sik­grup­per som spe­lar ku­bansk mu­sik på oli­ka håll av Fin­land – på se­nas­te Rum­ba­tu­pa-klu­bi upp­träd­de ban­det son Mo­ro från Tam­mer­fors.

Club Co­hi­ba med Tri Co­hi­ba på Sto­ry­vil­le

Un­ge­fär en gång i må­na­den häm­tar åt­ta­man­na-ban­det Tri Co­hi­ba en ku­bansk fläkt till mu­sik­klub­ben sto­ry­vil­le då Club Co­hi­ba ord­nas. Ban­det spe­lar en hel del sal­sa­klas­si­ker, men drar ock­så sal­saco­ver av kän­da lå­tar från and­ra mu­sik­gen­rer. Club Co­hi­ba pas­sar bå­de den som vill dan­sa och den som fö­re­drar att lyss­na på mu­sik sit­tan­des. Kväl­len som ord­nats i un­ge­fär ett års tid har en­ligt sto­ry­vil­les pro­gram­chef Pet­te­ri Ha­sa haft en stor ef­ter­frå­gan re­dan från start.

Tim­be­ro.fi-spel­lis­tor på Spo­ti­fy

Dans­lä­ra­re Ma­ti­as Löyt­ty­ni­e­mi har ska­pat en rad spel­lis­tor på spo­ti­fy för den som är in­tres­se­rad av ku­bansk mu­sik. spel­lis­tan Tim­be­ro.fi/tim­ba! bju­der på bland an­nat sal­sa­klas­si­kers. Ut­ö­ver Tim­be­ro.fi/tim­ba! har Löyt­ty­ni­e­mi ock­så ska­pat bland an­nat en spel­lis­ta för bacha­ta­mu­sik, en för cha-cha-cha samt en sal­sa­lis­ta med lät­ta­re och lug­na­re ryt­mer som rik­tar sig till ny­bör­ja­re. Bacha­ta­lis­tan he­ter Tim­be­ro.fi/Bacha­ta!, cha-cha-cha-lis­tan går un­der nam­net Tim­be­ro.fi/ Cha-cha-chá! och un­der nam­net Tim­be­ro.fi/Ea­sy sal­sa!. hit­tas sal­sa­lis­tan för ny­bör­ja­re.

Sal­sa con Sa­bor

sal­sa con sa­bor må va­ra ett dan­se­ve­ne­mang, men den må­nat­li­ga sal­sa­kväl­len som helsing­for­sis­ka salsa­för­e­ning­en sal­sa Bo­re­a­lis ord­nar bju­der of­ta på li­ve­mu­sik. På sce­nen un­der hös­ten syns bland an­nat Helsin­ki Mam­bo Kings, Vi­li Musta­lam­pi Band och Ha­va­na Helsin­ki.

Los Van Van på Tam­pe­re-ta­lo i Tam­mer­fors 21.11

En av Ku­bas mest kän­da och po­pu­lä­ra mu­sik­grup­per gäs­tar Fin­land i no­vem­ber. Los Van Van, som va­rit ak­ti­va i näs­tan 50 år, spe­lar mu­sik med in­flu­en­ser av bland an­nat mo­dern sal­sa, son mon­tu­no och tim­ba. Till ban­dets mest po­pu­lä­ra lå­tar hör bland an­nat El negro esta co­ci­nan­do, Esto te po­ne la ca­be­za ma­la, Tem­ba, tum­ba, tim­ba och Aqui el que bai­la ga­na. Grup­pen har be­sökt Fin­land i fle­ra re­pri­ser, förs­ta gång­en på April Jazz år 1999.

Rum­ba-Aka­te­mi­as julshow

Den som vill stif­ta be­kant­skap med Rum­ba-Aka­te­mia kan be­sö­ka mu­sik­sko­lans jul­fest. Un­der jul­fes­ten upp­trä­der sko­lans ele­ver och lä­ra­re. Jul­fes­ten är öp­pen för all­män­he­ten och ord­nas den 16.11 kloc­kan 19 i Vik på adres­sen Bi­o­log­ga­tan 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.