Bo

Hufvudstadsbladet - - Resa -

● I Pa­ler­mo finns det of­ta möj­lig­het att få bil­ligt bo­en­de om du är ute ti­digt, el­ler bo­kar sam­ma dag. De lägs­ta an­giv­na pri­ser­na ne­dan är un­der låg­sä­song.

● Pi­az­za Bor­sa, Via dei Car­ta­ri 18: Det­ta är sta­dens sto­ra nya fyr­stjär­ni­ga ho­tell som be­står av tre hi­sto­ris­ka bygg­na­der med en stor klos­ter­gård i mit­ten, där ta­ket kan öpp­nas och stäng­as ef­ter vä­der­lek. Dub­bel­rum från 115 eu­ro, lägs­ta pris på ho­tel­lets hem­si­da.

● Stan­ze del Ge­nio B & B, Via Gi­u­sep­pe Gari­bal­di 11: Pio Mel­li­na har länge sam­lat an­ti­ka si­ci­li­ans­ka ka­kel­plat­tor; hand­må­lad bränd ma­jo­li­ka. Hem­met som är ett stort hus har bli­vit ett mu­se­um med 7 500 ut­ställ­da plat­tor. Fy­ra sto­ra, lju­sa dub­bel­rum i det spän­nan­de kvar­te­ret Kal­sa. Från 85 eu­ro.

● Mo­der­no, Via Ro­ma 276: Ett bra bud­ge­tal­ter­na­tiv är det­ta fa­mil­je­ho­tell, myc­ket centralt be­lä­get. Samt­li­ga rum med bad och to­a­lett. Dub­bel­rum från 50 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.