Äta

Hufvudstadsbladet - - Resa -

● Bis­so, Via Ma­que­da 172: Här kan du in­te bo­ka och du bör va­ra be­redd att få de­la bord med and­ra gäs­ter. En­kel lo­kal som ti­di­ga­re var en bok­han­del. Da­gens rät­ter gäl­ler.

● Fer­ro di Ca­val­lo, Via Ve­ne­zia 20: Hi­sto­risk trat­to­ria i cent­rum som fun­nits på sam­ma plats se­dan 1944. Al­la de klas­sis­ka pas­ta­rät­ter­na, de enk­las­te är of­tast de bäs­ta som spaghet­ti på pa­ler­mo­vis med ”sar­de”, pin­jenöt­ter, rus­sin och ros­ta­de bröd­smu­lor. Stängt på sön­da­gar.

● Piz­ze­ria Bel­li­ni, Pi­az­za Bel­li­ni 6: Enklast tänk­ba­ra mat­stäl­le. Välj in­te pas­ta, den är slab­big och in­te bra! Men piz­zan är ut­märkt. He­la po­äng­en med stäl­let är att du äter bra för en bil­lig pen­ning på ett av Pa­ler­mos vack­ras­te torg med Mar­to­rana­kyr­kan och San Ca­tal­dos hal­lon­rö­da ku­po­ler. Bäst kvälls­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.