Lapp­landstu­rism ger Tu­kes ex­tra­jobb

Hufvudstadsbladet - - Resa -

De ökan­de tu­rist­ström­mar­na till Lapp­land in­ne­bär me­ra jobb ock­så för sä­ker­hets- och ke­mi­ka­li­e­ver­ket Tu­kes.

Just nu un­der­sö­ker sä­ker­hets­ver­ket hur bra ut­länds­ka be­sö­ka­re in­strue­ras in­nan de åker iväg på snö­sko­ter. Den van­li­gas­te olyc­kan för ett sa­fa­ri­fö­re­tag är näm­li­gen en snö­sko­ter som kör in i ett träd.

Lapp­lands­be­sö­ka­re vill i förs­ta hand kö­ra hund­spann el­ler snö­sko­ter. Ex­pe­di­tio­ner på snö­skor är ock­så po­pu­lä­ra, men många får sin förs­ta kon­takt med snö och is un­der re­san till Lapp­land.

Sä­ker­hets­tän­ket är tra­di­tio­nellt väl ut­veck­lat bland fö­re­ta­gar­na, men nya fö­re­tag till­kom­mer he­la ti­den. I år har 50 fö­re­tag skär­skå­dats. An­mäl­ning­ar­na mot sa­fa­ri­fö­re­tag un­der sam­ma tid är om­kring 20, men en­dast ett ha­de för­sum­mat sä­ker­he­ten så all­var­ligt att det in­te får ar­ran­ge­ra sin näs­ta snö­sko­tersa­fa­ri in­nan be­red­ska­pen och in­for­ma­tio­nen för­bätt­rats.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Att kö­ra snö­sko­ter är po­pu­lärt och nu vill Tu­kes för­bätt­ra sä­ker­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.