Bud­get­tu­ris­ta i Eu­ro­pa

Hufvudstadsbladet - - Resa -

Lo­ne­ly Pla­net har på sin år­li­ga lis­ta Best in Tra­vel pric­kat för tio län­der som er­bju­der bud­get­tu­rism, och av dem lig­ger tre i Eu­ro­pa:

– Slo­ve­ni­en är ett ber­gigt land där man kan kom­po­ne­ra en alpre­sa ut­an att bud­ge­ten spric­ker re­dan förs­ta da­gen. För­u­tom land­ska­pen er­bju­der lan­det bå­de bil­li­ga re­stau­rang­er och gott vin. På Lo­ne­ly Pla­nets bud­get­lis­ta lig­ger Slo­ve­ni­en på ti­on­de plats.

– Al­ba­ni­ens strän­der och ar­ke­o­lo­gis­ka skat­ter pla­ce­rar lan­det på bud­get­listans åt­ton­de plats.

– Po­len lig­ger på listans and­ra plats, och där är tip­sen att be­sö­ka sta­den Łó­dź, i syn­ner­het hu­vud­ga­tan Pi­otrkows­ka med konst­mu­se­et Mu­ze­um Sztu­ki­in och fö­re det­ta spin­ne­ri­et Ma­nu­fak­tu­ra som nu­me­ra är kul­tur­cent­rum.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Land­ska­pen och ber­gen är en­ligt Lo­ne­ly Pla­net två go­da ar­gu­ment för att tu­ris­ta i Slo­ve­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.