En film som för­vå­na­de al­la

Hufvudstadsbladet - - Kultur - ZI­NAI­DA LINDéN

”Det är me­ra Bre­a­king the Wa­ves än The Da­nish Girl över den­na kär­leks­sa­ga som ut­spe­las i ett slu­tet sam­häl­le där folk in­te ac­cep­te­rar an­norlun­da­skap.”

Ryss­lands Gol­den Glo­be-kan­di­dat i år he­ter Tje­lo­vek, ko­to­ryj udi­vil vsech/ The Man Who Sur­pri­sed Eve­ry­o­ne. Kri­ti­kerkå­ren hyl­lar den rysk-est­nisk-frans­ka sampro­duk­tio­nen, men vad sä­ger den rys­ka publi­ken?

Jag ser den­na kon­tro­ver­si­el­la film mitt på da­gen, på bi­o­gra­fen Au­rora på Nev­skij Pro­spekt. Tit­tar­nas re­ak­tio­ner va­ri­e­rar, men ba­ra två per­so­ner läm­nar den ful­la sa­long­en un­der fö­re­ställ­ning­en: en kvin­na i 70-års­ål­dern och en yng­ling som ser ut att knappt upp­fyl­la fil­mens ål­ders­gräns, 18 år.

Dra­mat ut­spe­las i en by i Si­bi­ri­en. Någ­ra få de­tal­jer på­min­ner oss om att det är nu­tid, bland an­nat en ma­ne­ki-ne­ko i hu­vud­per­so­nens hem, en ”lyc­kobring­an­de” ja­pansk pryd­nad som fö­re­stäl­ler en katt som vin­kar med tas­sen. An­nars är det Ul­ti­ma Thu­le, värl­dens yt­ters­ta rand där en­dast den star­ke över­le­ver.

Skogs­vak­ta­ren Je­gor är en om­tänk­sam ma­ke och far, re­spek­te­rad av by­bor­na. Han och hans fru vän­tar sitt and­ra barn. En can­cer­di­a­gnos sät­ter stopp för de­ras lyc­ka. Je­gor tar beske­det som en rik­tig karl. Han ber sin fru att an­hål­la om en ef­ter­le­van­de­pen­sion, han pla­ne­rar ni­tiskt fa­mil­jens ut­gif­ter. In­te olikt den döds­sju­ka mam­man i det spansk­ka­na­den­sis­ka dra­mat My Li­fe Wit­hout Me.

Var­ken me­di­ci­ne pro­fes­so­rer el­ler sha­ma­ner kan hjäl­pa. Bakom skogs­vak­ta­rens få­or­dig­het döl­jer sig för­tviv­lan. Ett sista halm­strå blir ett råd han får av en för­su­pen ”klok gum­ma”. I en folk­vi­sa hon sjung­er för Je­gor lyc­kas en and­han­ne att lu­ra dö­den ge­nom att by­ta skep­nad och för­vand­las till en ho­na.

Här tar fil­men en vänd­ning. Re­a­lis­men finns kvar, men den ger stort tolk­nings­ut­rym­me. Åter­speg­lar den vi­ri­le, uni­forms­kläd­de skogs­vak­ta­rens ma­ke­o­ver kanske en dröm som han hem­lig­hål­lit i många år? En röd klän­ning, svar­ta un­der­klä­der. In­te pre­cis den kvinn­lig­het som fö­re­kom­mer på lands­byg­den.

By­bor­na som ba­ra ett par da­gar in­nan sam­la­de peng­ar till Je­gors be­hand­ling re­a­ge­rar med chock som snart ut­byts mot ag­gres­si­vi­tet. Den sju­ke tar sin till­flykt till en jaktstu­ga mitt i sko­gen. Je­gors fru sätts på prov. Det är me­ra Bre­a­king the Wa­ves än The Da­nish Girl över den­na kär­leks­sa­ga som ut­spe­las i ett slu­tet sam­häl­le där folk in­te ac­cep­te­rar an­norlun­da­skap. För sin roll­pre­sta­tion som Je­gors fru fick Na­ta­lia Kudrja­sjo­va ett pris på filmfes­ti­va­len i Venedig.

I hu­vud­rol­len syns den ka­ris­ma­tis­ke Jev­ge­nij Tsy­ganov – en över­rask­ning för hans tal­ri­ka rys­ka fans. I fil­mens and­ra hal­va har Tsy­ganov inga som helst re­pli­ker, ba­ra sin mim­konst att fal­la till­ba­ka på. Preg­nan­ta de­tal­jer som en dam­hand­väs­ka i stäl­let för det ge­vär som skogs­vak­ta­ren bru­ka­de gå med i all ära, men den­na film­lik­nel­se ha­de in­te va­rit möjlig ut­an Sko­gen som mil­jö. Nor­dis­ten i mig får en del my­to­lo­gis­ka as­so­ci­a­tio­ner: Odens häng­ning på världs­trä­det, en of­fer­hand­ling där han fick till­gång till hem­lig vis­dom.

The Man Who Sur­pri­sed Eve­ry­o­ne byg­ger på re­gis­sö­ren Na­ta­sja Mer­ku­lo­vas min­nen av sin hem­by i Ir­kutsk­om­rå­det. En skick­ligt gjord, krä­van­de film som rik­tar sig till vän­ner av art house men som än­då går på en mas­sa rys­ka bi­o­gra­fer. I ny­kon­ser­va­tis­mens tid upp­vi­sar film­ma­kar­du­on Na­ta­sja Mer­ku­lo­va och Alex­ej Tjupov en orädd at­ti­tyd, som om det in­te skul­le fin­nas någ­ra ta­bun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.