Alex Schul­man

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Född: 1976. son till Al­lan schul­man och Li­set­te schul­man, född stol­pe. Barn­barn till sven och Ka­rin stol­pe.

● Fa­milj: Hu­strun Aman­da, tre barn.

● Bak­grund: Bör­ja­de blog­ga 2006 på webb­plat­sen www. stu­re­plan.se, där han ock­så var chefre­dak­tör. slog ige­nom när han bör­ja­de blog­ga för Af­ton­bla­det – un­der en pe­ri­od var blog­gen sve­ri­ges mest läs­ta. 2007 av­slu­ta­de han den ef­ter att ha fått stark in­tern kri­tik för att han häck­lat en kol­le­ga på tid­ning­en.

● Lit­te­ra­tur: De­bu­te­ra­de 2009 med skyn­da att äls­ka om pap­pan, tv-pro­du­cen­ten Al­lan schul­man. Har ock­så skri­vit Att va­ra med hen­ne är som att springa upp­för en som­ma­räng ut­an att bli det mins­ta trött, om re­la­tio­nen till hu­strun Aman­da och Glöm mig som hand­lar om hans mam­ma. Har även skri­vit två böc­ker till­sam­mans med sig­ge Eklund.

● Ak­tu­ell: Med bo­ken Bränn al­la mi­na brev, Alex & sig­ges podcast och Alex och sig­ges Jul­pod­den, en li­ve­fö­re­ställ­ning som får pre­miär 1.12 på Max­im­te­a­tern i stock­holm. skri­ver ock­så tex­ter till ton­sät­ta­ren Jacob Mühl­rads tröst­rap­por­ter som ska fram­fö­ras i Berwaldhallen i stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.