Mer än ord

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Webb­saj­ten är ett re­sul­tat av FDUV:s pro­jekt Mer än ord som in­led­des 2016. Sam­ar­bets­part­ner är Folk­häl­san väl­färd, Hem och sko­la, Au­tism- och asper­ger­för­bun­det, Kår­kul­la sam­kom­mun och Svensk­fin­lands barn­mors­ke­för­e­ning.

● Runt hund­ra för­äld­rar till barn med funk­tions­ned­sätt­ning i oli­ka re­gi­o­ner i Svensk­fin­land har fått de­la si­na er­fa­ren­he­ter. De har bland an­nat be­rät­tat vad de skul­le ha be­hövt ve­ta då de fick beske­det om funk­tions­ned­sätt­ning­en.

● Dess­utom har 69 pro­fes­sio­nel­la som job­bar med barn, an­hö­ri­ga och fa­mil­jer in­ter­vju­ats. Upp­gif­ter­na har kom­plet­te­rats med en web­ben­kät.

● Ut­ö­ver webb­saj­ten re­sul­te­rar pro­jek­tet ock­så i ut­bild­nings­mo­del­ler för per­so­nal inom vår­den och barnom­sor­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.