Ny sajt hjäl­per för­äld­rar till barn med funk­tions­ned­sätt­ning­ar

Hur får man en kli­ent­plan för ett fin­lands­svenskt barn med funk­tions­ned­sätt­ning? El­ler hur för­kla­rar man att man grå­ter om mun­nen sä­ger att allt blir bra? Nu finns sva­ren på sam­ma stäl­le.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT/AN­NA BACK

Ti­di­ga­re i vec­kan lan­se­ra­de FDUV saj­ten Mer än ord som ska hjäl­pa de för­äld­rar och an­hö­ri­ga som får ve­ta att ett barn har en funk­tions­ned­sätt­ning. Saj­ten sam­lar er­fa­ren­he­ter och kon­kre­ta tips, obe­ro­en­de av di­a­gnos.

En del är skri­vet, an­nat sägs på video och så finns det län­kar för dem som till ex­em­pel vill hit­ta and­ra fa­mil­jer med barn som fått en spe­ci­fik di­a­gnos. De fles­ta vi­de­or­na är gjor­da med för­äld­rar men ock­så 15-åri­ge Oli­ver från Es­bo be­rät­tar om li­vet med ad­hd. Det är ett di­gert pa­ket som ska upp­da­te­ras kon­ti­nu­er­ligt. Mot­sva­ran­de finns in­te ens på fins­ka.

Pro­jekt­le­da­ren Hen­ri­ka Mer­ca­dan­te på FDUV sä­ger att al­la som kän­ner nå­gon som har en an­hö­rig med funk­tions­ned­sätt­ning har ut­byte av saj­ten, för att få en in­blick i de­ras värld.

– Om man är in­tres­se­rad av hur sjuk­vår­den fun­ge­rar kan man gå in på sek­tio­nen för pro­fes­sio­nel­la.

Ett av må­len med pro­jek­tet är att an­hö­ri­ga som får be­sked om ett barns funk­tions­ned­sätt­ning ska be­mö­tas sak­ligt och med om­tan­ke. Mer­ca­dan­te var först li­te oro­lig över hur det skul­le gå att ut­bil­da vård­per­so­nal i be­mö­tan­de.

– In­för den förs­ta ut­bild­ning­en på för­loss­nings­av­del­ning­en i Va­sa tänk­te jag att barn­mors­kor­na sä­kert und­rar vem vi är som kom­mer dit och vill lä­ra dem de­ras jobb. Men mot­ta­gan­det vi­sa­de sig va­ra po­si­tivt.

Det som över­ras­ka­de Hen­ri­ka Mer­ca­dan­te mest un­der pro­jek­tets gång var den otro­li­ga mäng­den oli­ka be­hov som finns och hur myc­ket som kan gå fel. Sam­ti­digt im­po­ne­ra­des hon av käm­paglö­den hos för­äld­rar­na hon in­ter­vju­a­de. – De är be­und­rans­vär­da. Un­der för­äld­rain­ter­vju­er­na vi­sa­de det sig att många har svårt att hänga med i den me­di­cins­ka vo­ka­bu­lä­ren.

– Lä­ka­ren kan sä­ga vil­ken di­a­gno­sen är och se­dan att man ska gå ige­nom ha­bi­li­te­rings­pla­nen, ett ord som är okänt för många.

Där­för finns det ock­så ord­lis­tor på saj­ten, de kom­plet­te­ras när nå­gon stö­ter på ett nytt svårt ord. På saj­ten finns ock­så kon­takt­upp­gif­ter till or­ga­ni­sa­tio­ner och kam­rat­stöd i al­la re­gi­o­ner. Ibland kan det hän­da att man be­hö­ver kon­tak­ta nå­gon i Sve­ri­ge.

– Om man är fin­lands­svensk och

får en ovan­lig di­a­gnos kan man ibland va­ra gans­ka en­sam, sä­ger Mer­ca­dan­te.

Saj­ten me­ranord.fi ut­går från be­ho­vet bland an­hö­ri­ga till barn med funk­tions­ned­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.