Skydd mot höjd rän­ta gör lå­net dyrt för bank­kun­den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Eget spa­ran­de kan va­ra al­ter­na­tiv till rän­te­tak, men kräver god di­sci­plin

För­vänt­ning­ar på hög­re rän­ta har ökat lå­ne­kun­der­nas in­tres­se för ban­ker­nas rän­te­skydd. Och ban­ker­na säl­jer dem mer än gär­na, ef­tersom de är en bra in­komst­käl­la.

På till ex­em­pel tio års sikt kan kun­den kom­ma att be­ta­la tu­sen­tals eu­ro en­bart för ett skydd som det kan vi­sa sig att man in­te ens skul­le ha be­hövt.

Fi­nansin­spek­tio­nen för­ut­sät­ter att lå­ne­kun­der­na ska för­be­re­da sig för hög­re rän­ta, men pre­ci­se­rar in­te hur. Fi­nansin­spek­tio­nens ju­rist Sanna Atri­la näm­ner dock eget spa­ran­de som ett al­ter­na­tiv. Den som har bra di­sci­plin kan byg­ga sitt eget skydd ge­nom att spa­ra ihop till en buf­fert. Om rän­tan in­te sti­ger så högt som man har gar­de­rat sig för så har man peng­ar kvar.

●●Ge­nom att Fin­land rik­tat en del ut­veck­lings­bi­stånd till UNFPA har man bi­dra­git till att kö­pa 3,3 mil­jar­der kon­do­mer, und­vi­ka 21 mil­jo­ner oöns­ka­de gra­vi­di­te­ter, fi­nan­si­e­ra 47000 barn­mors­kor i 39 län­der och und­vi­ka 6 mil­jo­ner far­li­ga ab­or­ter åren 2014–17.

●●Un­der sam­ma pe­ri­od har 40 mil­jo­ner ung­do­mar fått till­gång till tjäns­ter för re­pro­duk­tiv häl­sa. Åren 2015–17 av­skaf­fa­des köns­stymp­ning i mer än 6700 sam­häl­len.

●●Fin­land har bas­fi­nan­si­e­rat UNFPA med 115 mil­jo­ner eu­ro 2014–17. Be­lop­pet mot­sva­rar 9 pro­cent av UNFPA:s bas­fi­nan­sie­ring och gör Fin­land till dess fem­te störs­ta bas­fi­nan­siär.

Käl­la: Fin­lands ut­veck­lings­po­li­tis­ka re­sul­tatrap­port 2018 (Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.