Bar­nen för­de­las ojämnt

170 oöns­ka­de gra­vi­di­te­ter i mi­nu­ten el­ler 89 mil­jo­ner var­je år – så drab­bas kvin­nor i tred­je värl­den, vi­sar en FN-rapport. Sam­ti­digt är frukt­sam­he­ten i Fin­land i bot­ten. Så blir det när kvin­nor in­te får väl­ja när och med vem de får barn, sä­ger Lau­ra Lon­dé

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PETER BUCHERT [email protected]­me­dia.fi

Ti­o­tals mil­jo­ner oöns­ka­de gra­vi­di­te­ter blir följ­den av att hund­ra­tals mil­jo­ner kvin­nor i tred­je värl­den in­te har till­gång till pre­ven­tiv­me­del. Det be­grän­sar de­ras möj­lig­he­ter att sty­ra över si­na liv och bi­dra till sam­hälls­byg­get med sin ful­la po­ten­ti­al.

Sam­ti­digt i Fin­land: Folk avvaktar med att bil­da fa­milj, och får allt fär­re barn, allt se­na­re i li­vet.

– Var och en ska kun­na be­stäm­ma hur många barn man vill ha, när och med vem. An­nars får man of­ta fler el­ler fär­re barn än man öns­kar, sä­ger Lau­ra Lon­dén (bil­den) på FN:s be­folk­nings­fond (UNFPA).

Färs­ka rap­por­ter vi­sar att kvin­nor­nas själv­be­stäm­man­de­rätt är kopp­lad till and­ra ut­veck­lings­mål, att det skett fram­steg och att Fin­lands ut­veck­lings­bi­stånd har hjälpt ota­li­ga kvin­nor och flic­kor.

Siff­ror­na är his­nan­de: 885 mil­jo­ner kvin­nor i ut­veck­lings­län­der vill för­hind­ra att de blir gra­vi­da, men en fjär­de­del av dem – 214 mil­jo­ner – sak­nar till­gång till fa­mil­je­pla­ne­ring och pre­ven­tiv­me­del. Det or­sa­kar 89 mil­jo­ner oöns­ka­de gra­vi­di­te­ter var­je år. Det fram­går av FN:s be­folk­nings­fonds (UNFPA) rapport Sta­te of World Po­pu­la­tion 2018.

Det­ta le­der till att ota­li­ga kvin­nor får fler barn än de kan för­sör­ja. Gra­vi­di­te­ter tving­ar dem att av­bry­ta stu­di­er el­ler slu­ta job­ba. Det­ta krän­ker kvin­nor­nas re­pro­duk­ti­va rät­tig­he­ter, som FN de­fi­ni­e­rat som en mänsk­lig rät­tig­het i 50 år.

– Var och en ska kun­na be­stäm­ma hur många barn man vill ha, när och med vem. An­nars får man of­ta fler el­ler fär­re barn än man öns­kar, sä­ger Lau­ra Lon­dén, vice ge­ne­ral­di­rek­tör vid UNFPA.

Hon un­der­stry­ker att de re­pro­duk­ti­va rät­tig­he­ter­na är kopp­la­de till and­ra rät­tig­he­ter, som rätt till ut­bild­ning, häl­so­vård och ar­be­te.

– Sak­nar du de rät­tig­he­ter­na på­ver­kar det of­ta di­na re­pro­duk­ti­va rät­tig­he­ter och vice ver­sa. Då folk har till­gång till in­for­ma­tion, pre­ven­tiv­me­del och fa­mil­je­pla­ne­ring bru­kar de få fär­re barn.

Att kvin­nor får fler barn än de öns­kar kan ute­slu­ta dem från ar­bets­mark­na­den, be­grän­sa de­ras liv och ce­men­te­ra fat­tig­do­men. Det häm­mar ock­så sam­hälls­e­ko­no­min och ut­veck­ling­en.

Vad kan man gö­ra åt det? – Al­la län­der kan vid­ta åt­gär­der ge­nom politik, lag­stift­ning och in­for­ma­tion. Om al­la län­der höll vad de lo­vat un­der FN:s håll­bar­hets­mål vo­re det ett fram­steg. Sam­häl­le­na ska ge den ser­vice in­vå­nar­na be­hö­ver, som sex­u­al­un­der­vis­ning och häl­so­vård, och pri­o­ri­te­ra det i lag­stift­ning och bud­ge­te­ring.

Av FN:s 17 glo­ba­la håll­bar­hets­mål fo­ku­se­rar num­mer 3 på häl­sa och väl­be­fin­nan­de. Ett ut­ta­lat del­mål un­der Agen­da 2030 är att in­om 12 år ”sä­ker­stäl­la att al­la har till­gång till sex­u­ell och re­pro­duk­tiv häl­so­vård, in­klu­si­ve fa­mil­je­pla­ne­ring, in­for­ma­tion och ut­bild­ning, och att re­pro­duk­tiv häl­sa in­te­gre­ras i na­tio­nel­la stra­te­gi­er och pro­gram”. I dag är det­ta in­te till ful­lo verk­lig­het nå­gon­stans, all­ra minst där krig brom­sar sam­hälls­ut­veck­ling­en.

– Det pa­ra­dox­a­la är att folk ten­de­rar att få fler barn i kris­si­tu­a­tio­ner, an­ting­en för att de in­te har till­gång till pre­ven­tiv­me­del och fa­mil­je­pla­ne­ring el­ler för att de tyc­ker att det är för­nuf­tigt att ha fler barn om barn­död­lig­he­ten är hög, sä­ger Lau­ra Lon­dén.

Hon tilläg­ger att län­der som in­te pri­o­ri­te­rar den re­pro­duk­ti­va häl­san och rät­tig­he­ter­na brom­sar möj­ lig­he­ter­na till håll­bar ut­veck­ling på bred front, ef­tersom håll­bar­hets­må­len är kopp­la­de till varand­ra.

– Be­ak­tar man in­te kvin­nors och flic­kors re­pro­duk­ti­va rät­tig­he­ter kan man in­te nå håll­bar­hets­må­len och Agen­da 2030.

Fin­lands ut­veck­lings­po­li­tik fo­ku­se­rar på flic­kor, kvin­nor, jäm­ställd­het och re­pro­duk­ti­va rät­tig­he­ter, och stö­der UNFPA. USA fi­nan­si­e­ra­de or­ga­ni­sa­tio­nen fri­kos­tigt tills fi­nan­sie­ring­en ströps helt för två år se­dan. Det­ta har kri­ti­se­rats som Trum­pad­mi­nist­ra­tio­nens kors­tåg mot kvin­nors och flic­kors re­pro­duk­ti­va häl­sa och rät­tig­he­ter. UNFPA hop­pas att USA änd­rar kurs och gläds åt att Eu­ro­pa ökat sin finansiering.

Fin­lands di­lem­ma

Lau­ra Lon­dén sä­ger att UNFPA:s ar­be­te har bu­rit frukt i ett läng­re per­spek­tiv: möd­ra­död­lig­het, bar­näk­ten­skap och fö­re­koms­ten av köns­stymp­ning har mins­kat, li­kaså den ex­tre­ma fat­tig­do­men. Än­då är ga­pet till håll­bar­hets­må­lens vi­sion 2030 fort­fa­ran­de stort.

– Tolv år är ingen­ting i mänsk­lig­he­tens histo­ria, men man kan in­te sä­ga till en ti­o­å­rig flic­ka att hon even­tu­ellt ska få si­na rät­tig­he­ter om tolv år. För var­je flic­ka som in­te kan ut­nytt­ja sin po­ten­ti­al kan en hel fa­milj få li­da. Fat­tig­dom går i arv, och vi har in­te råd att för­lo­ra he­la ge­ne­ra­tio­ner. Dess­utom går ut­veck­ling­en in­te ba­ra fram­åt. Till ex­em­pel i Syrien går den bak­åt.

Me­dan kvin­nor i många fat­ti­ga­re län­der får fler barn än de öns­kar är lä­get det mot­sat­ta hos oss. I Fin­land har först­fö­ders­kor­nas snitt­ål­der sti­git över 29 år me­dan frukt­sam­he­ten nåd­de bot­ten­re­kord för­ra året: kvin­nor­na får i snitt 1,49 barn (i Helsing­fors 1,27).

– Här har pro­ble­met and­ra or­sa­ker, so­ci­al och eko­no­mis­ka, och det hand­lar ock­så om ar­betskar­riä­rer. Ur­ba­ni­se­ring och bo­en­de­kost­na­der gör det dy­ra­re att ha barn. Det hand­lar ock­så om barn­vård och om att de­la på an­sva­ret in­om fa­mil­jen.

Al­la län­der kan vid­ta åt­gär­der ge­nom politik, lag­stift­ning och in­for­ma­tion. Om al­la län­der höll vad de lo­vat un­der FN:s håll­bar­hets­mål vo­re det ett fram­steg. Lau­ra Lon­dén vice ge­ne­ral­di­rek­tör vid UNFPA

Hur ska man kom­ma åt det? – Det är del­vis en kul­tu­rell frå­ga, och att änd­ra på kul­tu­rer tar tid. Politik och lag­stift­ning läg­ger grun­den för hur folk be­ter sig, men ock­så at­ti­ty­der. Det be­hövs kam­pan­jer om var­för det här är vik­tigt.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Nyc­keln till ut­veck­ling är att flic­kor och kvin­nor får väl­ja själ­va, till ex­em­pel hur många barn de får, sä­ger UNFPA-che­fen Lau­ra Lon­dén.– Än kan ing­et land sä­ga att al­la de­ras in­di­vi­der all­tid kan väl­ja fritt, men det mås­te va­ra må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.