Nu ja­gas spök­vår­da­re

På­hit­tad per­so­nal och dö­da vår­da­re snyg­gar upp sta­tisti­ken över per­so­na­len i vår­den. – Det är bå­de fel och far­ligt, sä­ger Sil­ja Paa­vo­la, ord­fö­ran­de för Fin­lands när­vår­dar- och pri­mär­skö­tar­för­bund Super.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NI­KA RENTOLA an­ni­[email protected]­me­dia.fi

Fusk med ar­bets­lis­tor, spe­ci­ellt in­om äldre­omsor­gen, ger Re­gi­on­för­valt­nings­ver­kets in­spek­tö­rer ex­tra­ar­be­te som de kun­de kla­ra sig ut­an. Fe­no­me­net har vux­it un­der de två se­nas­te åren.

– Ja, in­for­ma­tio­nen mel­lan sche­ma och verk­lig­het kan stäm­ma då­ligt över­ens, sä­ger le­dan­de över­in­spek­tör Mar­jaLe­e­na Sten­roos.

För någ­ra vec­kor se­dan kör­de när­vår­dar­nas och pri­mär­skö­tar­nas för­bund Super i gång en kam­panj för att hit­ta spök­vår­dar­na – de som finns på ar­bets­lis­tan, men in­te på ar­bets­plat­sen. An­mäl­ning­ar­na bör­ja­de rin­na in. – Tro mig, vi har sett många va­ri­an­ter, till och med en av­li­den vår­da­re på sche­mat, sä­ger Paa­vo­la. Hon har sett ko­pi­or av ar­bets­lis­tor med vård­per­so­nal som he­tat Jo­ku Ho­i­ta­ja (Nå­gon Vår­da­re), Jas­ka Jo­ku­nen (Char­lie Brown) och Vu­o­silo­ma­si­jai­nen (Se­mester­vi­ka­rie).

– Ibland hand­lar det om pla­ne­ring och öns­ke­tän­kan­de. Man pla­ne­rar in Nå­gon Vår­da­re och så kom­mer än­då ing­en.

En­ligt Paa­vo­la ex­i­ste­rar pro­ble­met i he­la lan­det.

– Folk kan tro att det här gäl­ler de sto­ra stä­der­na som Helsing­fors, Tam­mer­fors el­ler Åbo, men så är det in­te. Spök­vår­dar­na finns över he­la lan­det, men of­tast på pri­vat­si­dan i äldre­vår­den.

Ni har ringt upp fö­re­ta­gen och kon­fron­te­rat dem. Vad får ni för svar? – Att det in­te stäm­mer, att det in­te står så i lis­tor­na, men vi fort­sät­ter en­vist med att sä­ga att vi vet att ni in­te har till­räck­ligt många vår­da­re på plats och att vi vill att de fix­ar si­tu­a­tio­nen, sä­ger Paa­vo­la.

För hen­nes del bör­jar tå­la­mo­det try­ta.

– Var­je gång skic­kar vi en upp­lys­ning till Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket, men där har de hän­der­na ful­la. Jag be­gri­per att de in­te hin­ner un­der­sö­ka al­la fall ge­nast, men i nå­got ske­de mås­te vi väl bör­ja pub­li­ce­ra nam­nen på de här vård­gi­var­na. Än har vi in­te gjort det, ut­an hop­pats på att si­tu­a­tio­nen kan lö­sas på vård­in­rätt­ning­ar­na, sä­ger Paa­vo­la.

För­bun­det upp­ly­ser si­na med­lem­mar om att var och en i vår­den har en plikt att an­mä­la olä­gen­he­ter på ar­bets­plat­sen ut­an att straf­fas för det. Än­då är det med räds­la i rös­ten folk ring­er till Super. Nå­gon be­rät­tar att hen är den där spök­vår­da­ren på lis­tan, nå­gon sä­ger att hen är den som gör job­bet som fusk­nam­net på ar­bets­lis­tan egent­li­gen bor­de skö­ta.

– De be­rät­tar hur det är, men sä­ger se­dan att jag in­te får näm­na de­ras namn el­ler av­del­ning. Då sä­ger jag att jag mås­te kun­na kon­tak­ta rätt in­stans om pro­ble­met, an­nars för­svin­ner det ju ing­en­stans, sä­ger Paa­vo­la.

Sker det här fus­ket ock­så in­om den of­fent­li­ga vår­den? – Ja, men det är van­li­ga­re på pri­vat­si­dan. Av hund­ra fall kan kring åt­ta hand­la om of­fent­lig vård och det gäl­ler av­del­ning­ar för dem som är sva­gast. I Fin­land fus­kar man med vår­da­ran­ta­let bland an­nat för de äld­re, för funk­tions­hind­ra­de och barn, sä­ger Paa­vo­la.

– Vi be­ta­lar ju för den här vår­den och då ska man få den. Dess­utom är det il­la för sva­ga äld­re att det in­ te finns till­räck­ligt många som tar hand om dem. Ge­nom att un­der­di­men­sio­ne­ra an­ta­let vår­da­re gör vi äld­re som är sva­ga i be­nen säng­lig­gan­de i onö­dan, sä­ger Paa­vo­la.

På Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i söd­ra Fin­land bekräftar le­dan­de över­in­spek­tö­ren för so­ci­al­vår­den Mar­ja-Li­i­sa Sten­roos bil­den.

– Det här är ett fe­no­men som ökat un­der de två se­nas­te åren och fal­len finns över he­la lan­det, främst i äldre­omsor­gen. Vi hit­tar dem bå­de un­der eg­na in­spek­tio­ner och ef­ter att ha fått in an­mäl­ning­ar.

Sten­roos sä­ger att ar­bets­plat­ser­na in­te all­tid vill med­ge pro­ble­met.

– Vi skul­le verk­li­gen in­te ha tid att ro­ta ige­nom en mas­sa sche­man i oli­ka di­gi­ta­la sy­stem så här i de­talj och se­dan re­da ut vil­ken ut­bild­ning de på lis­tan har och om de har va­rit när­va­ran­de, men det är klart att fusk fö­re­kom­mer. Det ser ock­så de som ar­be­tar med ar­be­tar­skydds­frå­gor.

FO­TO: MOSTPHOTOS

En­ligt fac­ket finns spök­vår­dar­na över he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.