Mi­nist­rar­na flyr Mays re­ge­ring

Är brex­it klart nu? Nej. Trots att Storbritannien fått ett av­tal ser vägen till ut­trä­det osäk­ra­re ut än på länge. Allt från en kra­schland­ning till ett nytt par­la­mentsval och en ny folk­om­röst­ning är möj­lig.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Vad har hänt? TEXT CHAR­LOT­TA BUX­TON Ny­he­[email protected]

The­re­sa May käm­par för att räd­da sitt dyrköp­ta brex­itav­tal med EU – ef­ter fle­ra re­ge­rings­av­hopp och ils­ka i par­la­men­tet.

Ef­ter 18 långa må­na­der av för­hand­ling­ar har Storbritannien och Brys­sel änt­li­gen kom­mit över­ens om hur ut­trä­det ska se ut. Un­der den se­nas­te vec­kan tap­pa­des tak­ten upp och för­hand­ling­ar­na fort­sat­te in på små­tim­mar­na. På tis­da­gen var för­hand­lar­na över­ens om ett ut­trä­des­av­tal.

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May pre­sen­te­ra­de av­ta­let för si­na mi­nist­rar på ons­dags­kväl­len. Ef­ter ett fem tim­mar långt ma­ra­ton­mö­te ställ­de hon sig ut­an­för 10 Dow­ning Stre­et för att säl­ja över­ens­kom­mel­sen till brit­ter­na och till par­la­men­tet. Men även om May sä­ger att hon fått re­ge­ring­ens stöd är många mi­nist­rar djup miss­nöj­da. Brex­it­mi­nis­tern Do­mi­nic Raab och pen­sions­mi­nis­tern Est­her McVey av­gick i går i pro­test. Fle­ra and­ra mi­nist­rar upp­ges över­vä­ga att av­gå.

Pro­ces­sen fick sin bör­jan för över två år se­dan då 52 pro­cent av brit­ter­na rös­ta­de för att läm­na EU. Pro­ble­met med av­ta­let är att det in­te på­min­ner myc­ket om det ut­trä­det brex­it-an­häng­ar­na hop­pats på.

Vad hän­der nu?

Den sto­ra frå­gan är om un­der­hu­set kom­mer att god­kän­na av­ta­let. Den 585-si­dor långa över­ens­kom­mel­sen stu­de­ras nu nog­grant av par­la­men­ta­ri­ker­na. May har in­lett en char­mof­fen­siv för att för­sö­ka säl­ja den till par­la­men­tet. De kon­ser­va­ti­va har en smal ma­jo­ri­tet i un­der­hu­set tack va­re ett sam­ar­be­te med nor­dir­länds­ka DUP. Par­ti­et har an­tytt att de tän­ker rös­ta mot av­ta­let. Ock­så op­po­si­tions­par­ti­et La­bour och många kon­ser­va­ti­va par­la­men­ta­ri­ker har ho­tat att rös­ta mot re­ge­ring­en. Dess­utom vän­tas kon­ser­va­ti­va brex­it-an­häng­a­re för­sö­ka dri­va ige­nom en miss­tro­en­de­om­röst­ning mot pre­miär­mi­nis­tern.

Lyc­kas The­re­sa May sit­ta kvar och dri­va ige­nom sitt av­tals­för­slag kom­mer hon att bli ihåg­kom­men som en skick­li­ga­re po­li­ti­ker än hon an­ses va­ra nu. Hen­nes trumf­kort är räds­lan för vad som hän­der om det in­te blir ett av­tal. Pro­ble­met för mot­stån­dar­na är att var­ken op­po­si­tio­nen el­ler de and­ra brex­it-fa­lang­er­na in­om Kon­ser­va­ti­va par­ti­et lyckats läg­ga fram ett tro­vär­digt al­ter­na­tiv till Mays plan. Och kloc­kan tic­kar.

God­kän­ner par­la­men­tet in­te av­ta­let tar Storbritannien ett steg när­ma­re en kra­schland­ning, allt­så att läm­na EU ut­an ett av­tal. Då drar re­ge­ring­en i gång pla­ne­ring­en för hur han­deln över Eng­els­ka ka­na­len ska kun­na fort­sät­ta trots att al­la över­ens- kom­mel­ser för­svin­ner. För­be­re­del­ser­na vän­tas kos­ta fle­ra hund­ra mil­jo­ner pund.

Hur ser över­ens­kom­mel­sen ut?

En­ligt av­ta­let in­leds en 21 må­na­der lång över­gångs­pe­ri­od då Storbritannien läm­nar EU i mars näs­ta år. Då för­änd­ras än­nu ing­et. Un­der den pe­ri­o­den ska brit­ter­na för­hand­la fram ett nytt han­dels­av­tal med EU. I ju­li 2020, sex må­na­der fö­re slu­tet av över­gångs­pe­ri­o­den, hålls en ut­red­ning om Storbritannien är redo att över­gå till ett fri­han­dels­av­tal, om över­gångs­pe­ri­o­den mås­te för­läng­as el­ler om den så kal­la­de nöd­lös­ning­en för Nor­dir­land tas i bruk.

I av­ta­let in­går ock­så en över­ens­kom­mel­se om rät­tig­he­ter för EU­med­bor­ga­re i Storbritannien och brit­ter i EU. Där finns ock­så över­ens­kom­mel­ser om vad ut­trä­det kom­mer att kos­ta Storbritannien och fis­ke­rät­ter ef­ter brex­it.

Vil­ka pro­blem kvar­står?

Grän­sen på Nor­dir­land or­sa­ka­de störst pro­blem un­der för­hand­ling­ar­na. Den har nu fått en så kal­lad tek­nisk lös­ning, men pro­ble­men finns kvar. Nöd­lös­ning­en in­ne­bär att Nor­dir­land och Storbritannien stan­nar kvar in­om tull­u­ni­o­nen om man in­te lyckats kom­ma över­ens om hur en så kal­lad hård gräns mel­lan Ir­land och Nor­dir­land kan und­vi­kas.

Grän­sen or­sa­kar pro­blem där­för att Storbritannien vill läm­na tull­u­ni­o­nen och den in­re mark­na­den för att slu­ta eg­na han­dels­av­tal med res­ten av värl­den och för att stop­pa den fria rör­lig­he­ten. Det kun­de in­ne­bä­ra en gräns med tull­kon­trol­ler mel­lan Ir­land (som hör till EU) och Nor­dir­land (som läm­nar EU). Stor­bri­tan­ni­ens för­slag om hur han­deln kun­de fort­sät­ta frik­tions­fritt har hit­tills för­kas­tats av EU. Ir­land och Brys­sel har där­för krävt en så kal­lad back­stop, nöd­lös­ning, för att und­vi­ka en hård gräns.

Den så kal­la­de nöd­lös­ning­en in­ne­bär att Storbritannien stan­nar

kvar in­om tull­u­ni­o­nen på obe­stämd tid och fort­sät­ter föl­ja EU:s reg­ler ut­an att ha nå­got att sä­ga till om. Det har bå­de brex­it­an­häng­a­re och EUvän­ner i Storbritannien svårt att ac­cep­te­ra. En­ligt dem gör nöd­lös­ning­en Storbritannien till en “va­sall­stat”.

Är det klart att Storbritannien läm­nar EU? Ja – san­no­lik­he­ten är stor att Storbritannien läm­nar EU den 29 mars näs­ta år. Men fö­re det mås­te av­ta­let allt­så god­kän­nas av par­la­men­tet. Om par­la­men­tet in­te god­kän­ner av­ta­let kan det in­ne­bä­ra att för­hand­ling­ar­na med Brys­sel åter­upp­tas igen. Vem som för­hand­lar för Storbritannien är mind­re klart. San­no­lik­he­ten är stor att The­re­sa May i så­da­na fall tving­as av­gå och då är allt från ett nytt par­la­mentsval till en ny folk­om­röst­ning möj­li­ga.

I går var­na­de pre­miär­mi­nis­tern par­la­men­tet att al­ter­na­ti­ven till av­ta­let är en kra­schland­ning el­ler ing­et brex­it alls.

Käns­lor­na går he­ta in­för brex­it. I går de­mon­stre­ra­de brex­it­mot­stån­dar­na ut­an­för par­la­men­tet mot det av­tal Stor­bri­tan­ni­e­noch EU kom­mit fram till.

fo­to: lehtikuvA-AfP/ MAtt dun­hAM

Med var­je fi­ber i krop­pen tror jag att jag har valt rätt kurs, sa­de Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.