”Trod­de la­gan­da mest var en myt”

Fred­rik Jen­sen fick dröm­flyt­ten och så hann han nju­ta av den fe­no­me­na­la fins­ka som­ma­ren. Ett par kom­pi­sar från Twen­te häl­sa­de på i Borgå. För­sä­song­en i nya klub­ben Augsburg för­löp­te som pla­ne­rat in­nan en vrist­ska­da till­fäl­ligt sat­te stopp för 21-åring­en.

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - Vad minns du av det? JO­NAS VON WENDT 029 080 1387, jo­[email protected]­me­dia.fi

Det jag gil­lar med Bun­de­s­li­ga är att det är så jämnt och hög­klas­sigt. Al­la lag kan slå al­la.

Fot­bolls­proff­set Fredrik Jen­sen

Jen­sen sit­ter be­kvämt till­ba­ka­lu­tad vid bor­det på ho­tel Di­va­ni Cara­vel. För­de­lar­na med att va­ra fot­bolls­proffs är många. Lö­nen är rätt bra, ser­vicen runt om­kring fun­ge­rar he­la ti­den och vill man så är det okej att för det mesta gli­da om­kring i mju­kis­byx­or el­ler trä­nings­klä­der.

Da­gen till ära har Jen­sen på sig lands­la­gets trä­ningsjac­ka. Hu­mö­ret ver­kar va­ra på topp och var­för in­te. Den re­la­tivt all­var­li­ga vrist­ska­dan har läkt, den offensiva mitt­fäl­ta­ren har trä­nat för fullt en läng­re tid, gjort in­hopp i Bun­de­s­li­ga och han när­mar sig full match­form.

– Ef­ter en läng­re tids ska­de­uppe­håll tar det all­tid en stund att kom­ma upp i full match­form. Du tap­par tem­pot i krop­pen och det går in­te att for­ce­ra sig till­ba­ka. Det mås­te få ta den tid det tar.

Hur knäc­kan­de var det åka på en ska­da pre­cis fö­re sä­song­en? – Det kän­des rätt jäk­ligt och jag insåg snabbt att det in­te var nå­gon li­ten ska­da. Så pass länge har man hål­lit på med det här att man vet då nå­got går sön­der, sä­ger Jen­sen om led­bands­ska­dan i fo­ten.

Borgå­kil­len tving­a­des i stäl­let för att slåss om spel­tid fo­ku­se­ra på re­hab un­der si­na förs­ta må­na­der i uni­ver­si­tets­sta­dens stolt­het. Stor­mat­cher som den mot Bay­ern Mün­chen såg han från läk­tar­plats.

– Den förs­ta mat­chen då jag fanns med i trup­pen ef­ter ska­dan var mot Dort­mund på bor­ta­plan.

– Jag minns den gu­la väg­gen (Dort­munds sup­port­rar) och att det var typ full­satt re­dan un­der upp­värm­ning­en. Jag trod­de mi­na öron skul­le ex­plo­de­ra. Stäm­ning­en var helt otro­lig. Dort­munds hem­ma­sta­di­on har ett visst ryk­te om sig och det är väl­för­tjänt.

Hur bra koll ha­de du på Bun­de­s­li­ga och Augsburg fö­re flyt­ten? – Det är en av ligor­na jag följt med all­ra fli­ti­gast un­der al­la år. Det är en av de bäs­ta ligor­na och det känns fan­tas­tiskt att få spe­la här.

Nå­got som över­ras­kat dig i Tyskland? – Nja, vet in­te om det di­rekt kom som nå­gon över­rask­ning men visst är fotboll oer­hört stort i lan­det. Då vi i Twen­te ord­na­de press­träff kom det ett kop­pel jour­na­lis­ter och ett par fo­to­gra­fer. Ett lik­nan­de till­fäl­le i Tyskland in­ne­bär att man får för­be­re­da sig på att po­se­ra he­la da­gen. Allt är stör­re i Tyskland.

– Det jag gil­lar med Bun­de­s­li­ga är att det är så jämnt och hög­klas­sigt. Al­la lag kan slå al­la. Det lå­ter som en kly­scha men det stäm­mer fak­tiskt. Det är så väl­digt tätt mel­lan la­gen. Du kan ald­rig hål­la igen, sä­ger Jen­sen.

La­gan­dan i bot­ten

I Ere­di­vi­sie var si­tu­a­tio­nen en helt an­nan. Trots att ock­så den hol­länds­ka fot­bol­len hål­ler hög klass in­ver­kar bland an­nat en viss brist på peng­ar till att kva­li­tets­skill­na­der­na mel­lan klub­bar­na är stor.

– I Hol­land kom­mer PSV och Ajax att fort­sät­ta att vin­na i all evig­het. I Bun­de­s­li­ga vet man ald­rig. Bay­ern bru­kar ju vin­na of­tast men i år har de haft pro­blem.

Ajax, PSV och Fey­e­no­ord är de tre gi­gan­ter­na i hol­ländsk fotboll. Se­nast en an­nan klubb vann li­gan sked­de år 2010. Då var det Twen­te med en viss Lu­is Suá­rez i spet­sen som lu­ra­de stor­he­ter­na på gul­det.

En snabb titt i sta­tistik­böc­ker­na vittnar i öv­rigt om en oer­hörd do­mi­nans från stor­klub­bar­nas si­da. Ajax har 33 li­ga­tit­lar, PSV 24 och Fey­e­no­ord 15.

Fredrik och sto­re­bror Ri­chard för­svann ner till Hol­land till Twen­te i unga år. Först åk­te Ri­chard och snart följ­de lil­le­bror ef­ter. De två bod­de ihop un­der åren i Twen­te men i som­ras läm­na­de bå­da ett ka­o­tiskt och ned­flyt­tat Twen­te bakom sig. Ri­chard gick till Ro­da JC och den yng­re Jen­sen för­svann till Tyskland.

Twen­te var en bra, krä­van­de om­giv­ning att ut­veck­las i. Och ti­den i klub­ben var bå­de nyt­tig och spor­ran­de. Det sista året glöm­mer Fredrik än­då helst. Trots att han fick myc­ket spel­tid ut­veck­la­de sig sä­song­en till en ka­ta­strof av smått bib­lis­ka mått. Det stor­ma­de i ku­lis­ser­na, år av då­li­ga af­fä­rer gjor­de si­tu­a­tio­nen svår och då la­get åk­te ur Ere­di­vi­sie stod det snabbt klart för Fredrik att det är dags att ge sig i väg från Ne­der­län­der­na.

– Augsburg fanns med i ett rätt ti­digt ske­de men det var än­då ner­vöst. Så länge nam­net på pappren sak­nas

är ingen­ting sä­kert. Det var en lätt­nad då vi kun­de skri­va på.

Vad lär­de dig det sista året i Twen­te? – Det finns rätt få sa­ker som är trå­ki­ga i var­da­gen som fot­bolls­proffs. Du får syss­la med det du äls­kar att gö­ra med and­ra per­so­ner som är li­ka pas­sio­ne­ra­de då det gäl­ler fotboll. Men det finns avigsidor ock­så. Det sista året i Twen­te var hemskt. Vårt spel stäm­de in­te alls, vi ha­de ing­en la­gan­da att ta­la om vi drog in­te åt sam­ma håll. Då allt bör­jar gå åt hel­si­ke är det svårt att bry­ta den on­da spi­ra­len, sä­ger Jen­sen.

I lands­la­get är la­gan­dan på topp. En väl­digt sam­man­svet­sad grupp job­bar hårt för varand­ra och det lig­ger ett lugn över det fins­ka lands­la­get.

– Jag trod­de ti­di­ga­re att det där med bra käns­la och sam­man­håll­ning in­om proff­sfot­boll me­ra var en myt. Men då jag upp­lev­de vad jag upp­lev­de i Twen­te insåg jag att så in­te är fal­let. Det är fak­tiskt rätt vik­tigt. Det var skönt att an­slu­ta till lands­la­get un­der det svå­ra året i Ne­der­län­der­na. Här är stäm­ning­en skön.

Eng­land näs­ta

Jen­sen har ta­git steg för steg i rätt rikt­ning. Twen­te var en förs­ta håll­plats. Augsburg och Bun­de­s­li­ga ska gö­ra ho­nom redo för än­nu stör­re ut­ma­ning­ar.

– Som fot­bolls­spe­la­re vill du all­tid gå vi­da­re och ut­veck­las. Spe­la i bätt­re ligor och bätt­re lag. Augsburg är en per­fekt klubb för mig just nu men på sikt ska jag spe­la i stör­re lag. Eng­land och Pre­mi­er Le­a­gue är dröm­men. Den dröm­men job­bar jag hårt för att kun­na upp­fyl­la.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/JUS­SI NU­KA­RI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.