Säll­syn­ta an­tiksmyc­ken på sä­ljut­ställ­ning

Le­tar du ef­ter jul­klap­par i den dy­ras­te pris­klas­sen? Guld­smeds­af­fä­ren Til­lan­der har i no­vem­ber en ut­ställ­ning med an­tik- och vin­ta­gesmyc­ken, där man hit­tar uni­ka arm­band, sma­rag­dring­ar och ele­gan­ta hals­band från eu­ro­pe­is­ka guld­hus.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: PET­RA MIETTINEN pet­[email protected]­me­dia.fi FO­TO: LEIF WECKSTRöM

Djur­fi­gu­rer i emalj var po­pu­lä­ra mo­tiv i smyc­ken på 1960-ta­let. Den här svar­ta pan­tern, till­ver­kad av den ita­li­ens­ke guld­sme­den Fra­sca­ro­lo, in­går i guld­smeds­af­fä­ren Til­lan­ders tra­di­tio­nel­la ut­ställ­ning, som i år fo­ku­se­rar på vin­ta­gesmyc­ken.

Var­je höst sam­lar Til­lan­ders guld­sme­der och gem­mo­lo­ger (ex­per­ter som har spe­ci­a­li­se­rat sig på ädel­ste­nar) in äld­re smyc­ken till en sä­ljut­ställ­ning som speglar ti­dens tren­der in­om mode och an­tik. Of­tast hand­lar det om gam­la smyc­kes­till­ver­ka­res mäs­ter­verk. In­för årets ut­ställ­ning har gem­mo­lo­ger­na Alf Larsson och Ni­na-Jas­min Kor­pi samt guld­sme­den Ot­to-Emil Lam­berg fo­ku­se­rat på eu­ro­pe­is­ka smyc­ken från kän­da till­ver­ka­re som Car­ti­er, Bul­ga­ri, Van Cle­ef & Ar­pels och Bouche­ron.

Det glitt­rar av sma­rag­der, ru­bi­ner och di­a­man­ter i Til­lan­ders atel­jé på Alex­an­ders­ga­tan. Den störs­ta ädel­ste­nen, en 15 ka­rats di­a­mant, lig­ger in­bäd­dad i en ståt­lig guld­ring med sto­ra par­ti­er pär­le­mor. Ring­en är en säll­synt­het ock­så för Alf Larsson:

– Det är säl­lan man ser di­a­man­ter av den här stor­le­ken. Ring­en är till­ver­kad på 1960-ta­let, då så­na här sto­ra och glitt­ran­de ring­ar var po­pu­lä­ra. Ste­nen här­stam­mar tro­ligt­vis Syd­af­ri­ka. Det här är ing­et smyc­ke för en fat­tig­lapp, den kos­tar 480 000 eu­ro. Det är van­ligt att äga­ren för­va­rar så dy­ra smyc­ken i kas­sa­skåp och lå­ter till­ver­ka en bil­li­ga­re ko­pia av den som hon se­dan an­vän­der, ock­så på fi­na­re bjud­ning­ar, sä­ger Larsson.

Ju mör­ka­re desto dy­ra­re

Le­tar man ef­ter en ring i en me­ra över­kom­lig pris­klass kan man spa­na in vi­tri­nen med sma­rag­der, där det lig­ger ädel­ste­nar i oli­ka ny­an­ser av grönt.

– Sma­rag­der­na har fi­na in­klu­sio­ner, när man stu­de­rar dem i mik­ro­skåp kan man spå­ra de­ras ur­sprung. De fi­nas­te sma­rag­der­na kom­mer från Colom­bia. Här är en ring i Art De­co-stil från 1960-ta­let, gjord i vitt guld med en colom­bi­ansk sma­ragd i mit­ten och di­a­man­ter om­kring (ring­en ne­re till väns­ter på den grö­na bil­den), för­kla­rar Kor­pi.

Hon vi­sar upp två oli­ka sma­rag­dring­ar, den ena med en be­tyd­ligt lju­sa­re ädelsten än den and­ra.

– Det sägs att en per­fekt sma­ragd har sam­ma färg som dagg­vått gräs på mor­go­nen, men grund­re­geln är att ju mör­ka­re ny­ans desto dy­ra­re sten, sä­ger Kor­pi.

Ut­ställ­ning­en om­fat­tar ett 70-tal vin­ta­gesmyc­ken i oli­ka åld­rar, de äldsta är från 1800-ta­let, men mest re­pre­sen­te­rar de art déco från bör­jan av för­ra sek­let, 1950-ta­lets ret­ro­stil och de ny­as­te smyc­ke­na är gjor­da så sent som i bör­jan av 2000-ta­let.

– Det finns ett visst in­tres­se för se­cond hand-smyc­ken, spe­ci­ellt Till­lan­ders eg­na, of­ta tid­lö­sa ring­ar och arm­band med di­a­man­ter är stän­digt ef­ter­frå­ga­de, li­kaså de sto­ra eu­ro­pe­is­ka smyc­kes­hu­sens pro­duk­ter. Smyc­ken som har en do­ku­men­te­rad histo­ria in­tres­se­rar me­ra än ano­ny­ma. Di­a­man­ter föråld­ras som be­kant in­te, de tål att an­vän­das och vi put­sar för­stås upp dem in­nan vi säl­jer smyc­ke­na, sä­ger Ot­to-Emil Lam­berg.

För mo­de­folk och in­ve­ste­ra­re

Ni­na-Jas­min Kor­pi har en spe­ci­ell fa­vo­rit i sam­ling­en, en brosch från Car­ti­er som fö­re­stäl­ler en blå få­gel.

– Jag gil­lar gans­ka små smyc­ken, det här är vac­kert gjort, det rö­da gul­det är este­tiskt till­ta­lan­de och det pryds av sa­fi­rer, di­a­man­ter och tur­ko­ser. Bro­schen är gjord på 1970-ta­let och tids­pe­ri­o­den syns tyd­ligt i de­sig­nen, dess­utom är tur­ko­ser må­na­dens sten i de­cem­ber, vil­ket pas­sar mig bra, sä­ger Kor­pi.

En ra­ri­tet som Lam­berg ploc­kar fram är ett arm­band i pla­ti­na med fjor­ton de­ko­ra­ti­va och ut­smyc­ka­de ber­loc­ker, som fö­re­stäl­ler allt från

skrid­skor och ski­då­ka­re till flyg­plan och pal­mer. Arm­ban­det är av okänt ur­sprung, men sti­len ty­der på att det är eng­elskt.

– Det är säl­lan man hit­tar ett arm­band som är kom­plett med samt­li­ga ber­loc­ker sam­la­de. Vi vet in­te vem som har ägt arm­ban­det, men ber­loc­ker­na är till­ver­ka­de av oli­ka guld­sme­der och an­tag­li­gen är de köp­ta un­der ut­lands­re­sor – här finns spans­ka sol­fjäd­rar och en hol­ländsk vä­der­kvarn med rör­li­ga ving­ar. Det är ett vär­de­fullt smyc­ke, pri­set lig­ger på 28 000 eu­ro, sä­ger Lam­berg.

Sä­ljut­ställ­ning­en An­tik & vin­tage på­går he­la no­vem­ber. En del av smyc­ke­na är re­dan re­ser­ve­ra­de, men de nya ägar­na får lö­sa in si­na smyc­ken först ef­ter att ut­ställ­ning­en har av­slu­tats, så att al­la be­sö­ka­re har en möj­lig­het att se dem. Lik­nan­de smyc­keut­ställ­ning­ar in- tres­se­rar för­u­tom mo­de­folk och ex­per­ter in­om an­tik­bran­schen ock­så konst­sam­la­re och in­ve­ste­ra­re. Pri­ser­na va­ri­e­rar kraf­tigt, från ring­ar på någ­ra hund­ra eu­ro till på­kos­ta­de hals­band där prislap­pen lan­dar på över en halv mil­jon eu­ro.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

Sma­rag­der fö­re­kom­mer i oli­ka ny­an­ser av grönt, fär­gen och kon­klu­sio­ner­na av­slö­jar från vil­ket land och ibland ock­så vil­ken gru­va ädel­ste­nen här­stam­mar. Ju mör­ka­re färg ste­nen har desto vär­de­ful­la­re är den. Bro­schen i pla­ti­na re­pre­sen­te­rar art déco och är från 1920-ta­let.Retro­ring­en från Bul­ga­ri är ett av ut­ställ­ning­ens dy­ras­te smyc­ken och kos­tar när­ma­re en halv mil­jon eu­ro. Den är gjord av 18 ka­rats röd­guld med pär­le­mor och en av de störs­ta ädel­ste­nar­na i mit­ten, en di­a­mant på 15 ka­rat.En sam­la­res dröm – ett eng­elskt arm­band i pla­ti­na med ber­loc­ker, di­a­man­ter och and­ra ädel­ste­nar. Arm­ban­det är till­ver­kat på 1920-ta­let, men ber­loc­ker­na är högst tro­ligt till­ver­ka­de av oli­ka smyc­kes­hus, kanske köp­ta un­der oli­ka ut­lands­re­sor i eu­ro­pe­is­ka län­der. Pri­set lig­ger på 28 000 eu­ro.

Bro­schen från Car­ti­er är gem­mo­lo­gen Ni­na-Jas­min Kor­pis fa­vo­rit. Den är till­ver­kad kring 1970 och in­ne­hål­ler tur­ko­ser, di­a­man­ter och sa­fi­rer i 18 ka­rats röd­guld. Pri­set lig­ger på 46 500 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.