Brex­itav­ta­let är klart, men fram­ti­den oklar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - john-erik.jan­[email protected]­me­dia.fi JOHN-ERIK JANSéN

Av­tals­ut­kas­tet om brex­it är klart. Nu är det de po­li­tis­ka kraf­ter­na i Storbritannien som fäl­ler av­gö­ran­det. Ut­gång­en är oviss.

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May kal­la­de det näs­tan 600 si­dor långa av­ta­let som re­gle­rar Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de ur EU ”det bäs­ta av­ta­let som står till buds”. Det vik­ti­gas­te med av­ta­let är att det verk­li­gen kom till stånd. För­hand­ling­ar­na för att kom­ma så här långt har va­rit svå­ra och snå­ri­ga, många tids­ra­mar har över­skri­dits, och många för­hands­vill­kor har satts ur spel.

De störs­ta svå­rig­he­ter­na har fun­nits på den brit­tis­ka si­dan. Brex­it­fö­re­språ­kar­na an­vän­de ore­a­lis­tis­ka och till och med to­talt grund­lö­sa ar­gu­ment i kam­pan­jen in­för folk­om­röst­ning­en 2016. Il­lu­sio­ner­na om hur lätt det skul­le va­ra att läm­na EU och vil­ken ljus fram­tid Storbritannien skul­le gå till mö­tes gjor­de att The­re­sa May ställ­de strik­ta för­hands­vill­kor.

De vill­ko­ren har den brit­tis­ka re­ge­ring­en fått ge av­kall på ett ef­ter ett.

The­re­sa May såg in­te ut som nå­gon seg­ra­re när hon ef­ter fem tim­mars för­hand­ling­ar kun­de med­de­la att hen­nes re­ge­ring ha­de ställt sig bakom av­ta­let. EU:s chefs­för­hand­la­re Michel Bar­ni­er var ock­så däm­pad när han sam­ma kväll kom­men­te­ra­de av­ta­let i Brys­sel.

Bar­ni­er ha­de i och för sig myc­ket me­ra att va­ra nöjd över än The­re­sa May.

EU:s all­var­li­gas­te far­hå­ga ef­ter brex­it­om­röst­ning­en var att Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de skul­le föl­jas av and­ra. En an­nan far­hå­ga var att EU in­te skul­le kun­na upp­trä­da enigt un­der för­hand­lings­pro­ces­sen, att en­skil­da län­der skul­le se till si­na eg­na in­tres­sen och in­te föl­ja den lin­je man ge­men­samt ha­de kom­mit över­ens om.

Ing­en­de­ra far­hå­gan be­san­na­des. EU var enigt, och höll sten­hårt fast vid den vik­ti­gas­te prin­ci­pen, att man in­te kan ha med­lem­ska­pets för­de­lar ut­an att de­la för­plik­tel­ser­na.

Bar­ni­er var ock­så tyd­lig med en an­nan vik­tig prin­cip, i själ­va ver­ket en ver­sion av The­re­sa Mays slo­gan ”brex­it be­ty­der brex­it”. När Storbritannien läm­nar EU är man ett tred­je land, en ic­ke-med­lem. Det finns ing­en sär­skild ka­te­go­ri för ti­di­ga­re med­lem­mar. Ock­så det ett bud­skap till re­ge­ring­ar som över­vä­ger att gå i brit­ter­nas spår.

The­re­sa Mays lätt upp­giv­na fram­trä­dan­de på ons­dags­kväl­len på trap­pan till pre­miär­mi­nis­terns re­si­dens 10 Dow­ning Stre­et an­tyd­de att hon var väl med­ve­ten om de svå­rig­he­ter som nu vän­ta­de. De re­a­li­se­ra­des ge­nast på tors­dags­mor­go­nen, då fy­ra av hen­nes mi­nist­rar av­gick. Den all­var­li­gas­te för­lus­ten för May är brex­it­mi­nis­tern Do­mi­nic Raab, som ef­ter­träd­de David Da­vis som av­gick i som­ras.

Raab följ­des snabbt av tre and­ra mi­nist­rar, och det är in­te ute­slu­tet att det kan bli fler av­hopp.

Brex­it­pro­ces­sen har nu nått det mest av­gö­ran­de ske­det. Från bör­jan var brex­it en in­ri­kes­po­li­tisk tvis­te­frå­ga i Storbritannien, och som en så­dan ska den ock­så av­gö­ras.

Att Do­mi­nic Raab av­gick var in­te ba­ra en för­lust för Mays re­ge­ring. Av­gång­en vi­sa­de att in­te ens The­re­sa Mays in­ners­ta krets kan god­kän­na brex­itav­ta­let. Raab tog fas­ta på att av­ta­let som stad­gar att Nor­dir­land un­der al­la om­stän­dig­he­ter ska om­fat­tas av EU:s han­dels­prin­ci­per ho­tar Stor­bri­tan­ni­ens en­het. Dess­utom an­ser han att över­ens­kom­mel­sen om att Storbritannien in­te en­si­digt kan sä­ga upp den här prin­ci­pen in­skrän­ker lan­dets su­ve­rä­ni­tet.

Här hand­lar det om brex­its kär­na: Storbritannien vill läm­na EU för att den knap­pa ma­jo­ri­tet som rös­ta­de för ut­trä­det an­såg att med­lem­ska­pet är en be­gräns­ning av lan­dets själv­stän­dig­het. Raabs ana­lys är nu ett starkt ar­gu­ment för dem som vill fäl­la he­la av­ta­let.

Ris­ken – el­ler möj­lig­he­ten, be­ro­en­de på syn­vin­kel – att av­ta­let fälls i par­la­men­tet har ökat.

Pa­ra­dox­alt nog har ett av­tal som ska mi­ni­me­ra de ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser­na av brex­it lett till att san­no­lik­he­ten för att det trots allt slu­tar med att Storbritannien läm­nar EU ut­an nå­got av­tal alls är stör­re än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.