Så byg­ger du ditt eget rän­te­skydd

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Ut­räk­ning: Sven-Eric Holmström, Holmström Group.

Föl­jan­de kal­kyl kan fun­ge­ra som mo­dell för hur man byg­ger upp en egen buf­fert som skydd mot sti­gan­de rän­tor.

Vi ut­går från ett lån på 200 000 eu­ro och en åter­be­tal­nings­tid på 20 år. Vi räk­nar dels med en rän­ta på 1% och dels 6%, som ban­ker­na stress­tes­tar kun­der­na för. Då blir må­nads­kost­na­der­na föl­jan­de:

●●6% rän­ta = 1 442,98 eu­ro/må­nad ●●1% rän­ta = 921,09 eu­ro/må­nad

Skill­na­den i må­nads­kost­nad mel­lan 6% och 1% rän­ta är 521,89 eu­ro (i fort­sätt­ning­en av­run­dar vi till 500 eu­ro). Ef­tersom kun­den ska ha råd med den stress­tes­ta­de kal­ky­len bor­de det va­ra möj­ligt att från förs­ta bör­jan sät­ta un­dan den­na mel­lan­skill­nad och byg­ga upp en buf­fert av den.

Låt oss an­ta att vi spa­rar mel­lan­skill­na­den (500 eu­ro) i ban­kens dy­ras­te fond med en för­valt­nings­pro­vi­sion på 2%. Vi räk­nar med en brut­to­av­kast­ning på 7%, där fond­bo­la­get år­li­gen de­bi­te­rar 2% i för­valt­nings­pro­vi­sion.

På fem år har vi då spa­rat ihop 36 181 eu­ro och ban­ken har fått pro­vi­sio­ner på cir­ka 2 055 eu­ro.

Om rän­tan bör­jar sti­ga över 1 pro­cent mins­kar vi spa­ran­det i mot­sva­ran­de mån, men vi be­hö­ver in­te bör­ja ta ut peng­ar ur buf­fer­ten för­rän rän­tan går över 6%.

Om spa­ran­det fort­sät­ter fem år till ut­an att rän­tan sti­ger över 1% så har vi spa­rat ihop 78 619 eu­ro och ban­ken har fått 8 198 eu­ro i pro­vi­sio­ner.

Trots att vi i ex­emp­let har valt en dyr fond, så blir det här än­då av­se­värt för­mån­li­ga­re än ett rän­te­skydd från ban­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.