Fors­ka­re slår fast vad det kos­tar att le­va i Fin­land

Vad be­hö­ver man för ett hygg­ligt liv? Fors­ka­re har till­sam­mans med kon­su­men­ter fast­ställt vad som är rim­li­ga ut­gif­ter för oli­ka ty­per av hus­håll. Un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så på för­änd­ring­ar i kon­sum- ti­ons­möns­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA SVARTSTRöM 029 0801 404, an­na.svart­[email protected]­me­dia.fi

En en­sam­stå­en­de man un­der 45 år be­hö­ver 1 379 eu­ro i må­na­den för att le­va ett rim­ligt liv, me­dan ut­gif­ter­na i en tre­barns fa­milj i hu­vud­stads­re­gi­o­nen är 4 247 eu­ro per må­nad.

Det kom­mer fram i Kon­su­ment­forsk­nings­cen­tra­lens un­der­sök­ning som fast­stäl­ler re­fe­rens­bud­ge­tar för tret­ton oli­ka hus­håll­s­ty­per, allt från yng­re en­sam­bo­en­de till barnfamiljer av oli­ka stor­lek och pen­sio­närspar.

Bud­ge­tar­na fast­stäl­ler ett slags rim­ligt mi­ni­mum för att man ska kun­na le­va ett skä­ligt liv. De be­ak­tar vil­ka va­ror och vil­ken ser­vice man be­hö­ver för att kla­ra sig, så man kan upp­rätt­hål­la sin häl­sa och kän­na sig del­ak­tig i sam­häl­let.

– Det är mer än att man hålls vid liv och ut­an att man be­hö­ver pru­ta väl­digt myc­ket på hur man kon­su­me­rar och vad man gör, sä­ger fors­ka­ren Kristi­i­na Aal­to på Kon­su­ment­forsk­nings­cen­tra­len vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Sam­ti­digt är ut­gif­ter­na än­då läg­re än den fak­tis­ka ge­nom­snitt­li­ga kon­sum­tio­nen hos fin­län­dar­na då man jäm­för med kon­sum­tions­sta­tistik.

IT allt vik­ti­ga­re

Re­fe­rens­bud­ge­tar­na byggs upp en­ligt vad kon­su­men­ter själ­va upp­ger är nöd­vän­di­ga ut­gif­ter, ge­nom de­ras mat­dag­böc­ker och fast­ställs slut­li­gen av fors­ka­re. Det är nu tred­je gång­en un­der­sök­ning­en görs och dis­kus­sio­ner­na i grup­per­na vi­sar på för­änd­ra­de kon­sum­tions­möns­ter.

2010 sågs till ex­em­pel tv-ap­pa­ra­ten och dags­tid­ning­en som en nöd­vän­dig­het, men de är in­te själv­klar­he­ter läng­re i dag. I stäl­let an­ser allt fler att al­la fa­mil­je­med­lem­mar, se­nast från att bar­nen är i hög­sta­di­e­ål­dern, be­hö­ver en egen bär­bar da­tor.

– In­for­ma­tions­tek­no­lo­gi ses som en allt vik­ti­ga­re bit för att man ska hänga med i sam­häl­let, sä­ger Kristi­i­na Aal­to­nen.

Barnfamiljer har ock­så an­sett att den ti­di­ga­re bud­ge­te­ra­de sum­man för bar­nens hob­by­er är för li­ten. Den har höjts i årets un­der­sök­ning, men Aal­to­nen be­to­nar att sum­man täc­ker en enkla­re hob­by, in­te till ex­em­pel rid­ning el­ler is­hoc­key.

Många som bor i stä­der an­ser nu att det går att kla­ra sig ut­an bil, även om man för barn­fa­mil­jer­nas del – bort­sett från de som är en­sam­stå­en­de för­äld­rar – räk­nar med att bil finns i hus­hål­let.

Bil­li­ga­re mat

Se­dan den för­ra un­der­sök­ning­en för tre år se­dan har ut­gif­ter­na för mat mins­kat, vil­ket be­ror på att mat­pri­ser­na har gått ner. Dess­utom räk­na­des ti­di­ga­re med fem ar­betslun­cher per vec­ka, me­dan kon­su­ment­pa­ne­len vi­sat att tre mot­sva­rar verk­lig­he­ten mer. Det be­ror bland an­nat på att di­stans­ar­be­te har bli­vit van­li­ga­re.

Där­e­mot har sum­man för da­ta­tek­nik ökat.

Två gång­er per må­nad an­ser kon­su­men­ter­na och fors­kar­na att det är skä­ligt att fin­län­dar­na ska kun­na äta ute. Men då räknas det in­te med nå­gon stör­re lyx ut­an ”en piz­zamål­tid”.

– Al­ko­hol in­går in­te, även om vi dis­ku­te­rat det myc­ket, sä­ger fors­ka­ren An­na-Ri­it­ta Leh­ti­nen.

I bud­ge­tar­na räknas ut­gif­ter för tra­fik och bo­en­de skilt från var­dags­pos­ter som mat, hus­ge­råd och tjäns­ter. Det här be­ror på att hy­ror­na va­ri­e­rar stort be­ro­en­de på var man bor, li­kaså om man kan an­vän­da kol­lek­tiv­tra­fik el­ler be­hö­ver bil. Att ha bil kos­tar 450 eu­ro per må­nad en­ligt be­räk­ning­ar­na. Skill­na­den i to­ta­la ut­gif­ter mel­lan en små­barns­fa­milj i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och en i övri­ga Fin­land är 388 eu­ro.

Ut­gif­ter­na för­änd­ras ock­så en­ligt ål­der och livs­ske­de. Rim­li­ga ma­tut­gif­ter i en ton­års­fa­milj med tre barn är till ex­em­pel 1 115 eu­ro per må­nad, för en en­sam­stå­en­de kvin­na un­der 45 år 261 eu­ro me­dan ett pen­sio­närspar kla­rar sig med 383 eu­ro sam­man­lagt. Äld­re kö­per ock­så be­tyd­ligt mer säl­lan nya klä­der än yng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.