Tax­i­bo­lag om tax­i­re­for­men: Ta mo­dell av Sve­ri­ge

Fin­län­dar­nas för­tro­en­de för tax­i­verk­sam­he­ten har mins­kat dras­tiskt. Avre­gle­ring­en av bran­schen miss­lyc­ka­des på fle­ra punk­ter, sä­ger en tax­i­bo­lags­di­rek­tör.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ARI SUND­BERG

Fin­län­dar­na har stor til­lit till tax­i­chauf­fö­rer­nas kom­pe­tens och upp­skat­tar de­ras ser­vice, men för­tro­en­det för tax­i­sek­torns funk­tions­dug­lig­het har mins­kat med 43 pro­cent på kort tid.

Det vi­sar Fin­lands tax­i­för­bunds år­li­ga ser­vice­un­der­sök­ning som pub­li­ce­ra­des på ons­da­gen.

– Det kan ha att gö­ra med att kun­der­na bli­vit för­bryl­la­de över för­änd­ring­ar­na, sä­ger Katja Saks, or­ga­ni­sa­tions­chef vid tax­i­för­bun­det.

Den ti­di­ga­re hårt re­gle­ra­de tax­i­bran­schen släpp­tes fri i ju­ni. Sak­sa sä­ger att många kän­de till att en re­form var på gång, men vad det in­ne­bar i prak­ti­ken kan ha va­rit obe­kant för en stor ma­jo­ri­tet.

En­ligt un­der­sök­ning­en an­ser 44 pro­cent av fin­län­dar­na att re­for­men miss­lyc­ka­des.

Att tax­i­re­for­men miss­lyc­kats på många sätt in­ty­gar Ju­ha Pen­tikä­i­nen, vd för bo­la­get Lä­hitak­si i Helsing­fors.

Den nya si­tu­a­tio­nen har ska­pat

När tax­in in­te läng­re be­hö­ver ha en tax­a­me­ter ska­pas ut­rym­me för en ny form av grå eko­no­mi. Ju­ha Pen­tikä­i­nen vd för Lä­hitak­si

be­svär in­te minst i lan­dets glest be­fol­ka­de de­lar.

– När tax­i­fö­re­ta­gar­na in­te läng­re har nå­gon plikt att upp­rätt­hål­la verk­sam­het in­om ett visst om­rå­de sö­ker de sig dit där det finns bäst möj­lig­het till för­tjänst, allt­så till cen­tral­or­ter­na, sä­ger Pen­tikä­i­nen.

Det har bland an­nat gjort att det bli­vit svå­ra­re att få en taxi på lands­byg­den, och att sy­ste­met med tax­itjäns­ter med FPA-stöd kra­schat.

Pen­tikä­i­nen sä­ger att yt­ter­li­ga­re oros­moln ho­par sig på tax­i­him­len.

– När tax­in in­te läng­re be­hö­ver ha en tax­a­me­ter ska­pas ut­rym­me för en ny form av grå eko­no­mi.

Pen­tikä­i­nen kon­sta­te­rar att Fin­land bor­de ta lär­dom av det som hän­de i Sve­ri­ge när tax­i­bran­schen av­re­gle­ra­des där. När kon­trol­len av tax­i­fö­re­ta­gar­na och de­ras in­koms­ter för­svann bör­ja­de allt fler fus­ka.

– I Sve­ri­ge in­för­de man där­för ett sy­stem med noggrann di­gi­tal rap­por­te­ring i re­al­tid som sat­te stopp för fus­ket. Ett lik­nan­de sy­stem kun­de in­fö­ras även här.

Trots al­la pro­blem som avre­gle­ring­en ska­pat vill Pen­tikä­i­nen in­te se en till­ba­ka­gång till det gam­la sy­ste­met. Men lag­stift­ning­en be­hö­ver upp­da­te­ras på fle­ra punk­ter.

– Pris­sätt­nings­sy­ste­met be­hö­ver gö­ras tyd­li­ga­re, och ut­veck­las till ex­em­pel så att den of­ta­re loc­kar till fast pris­sätt­ning. Som det nu är blir kun­der­na ba­ra för­vir­ra­de då al­la sätter si­na pris på sitt eget sätt, det ser vi i den re­spons vi får.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.