Ini­ti­a­tiv om sam­tyc­ke i mål

Bak­grunds­kraf­ter­na till med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet Sam­tyc­ke 2018 med­de­la­de i går att ini­ti­a­ti­vet har sam­lat över 50 000 un­der­skrif­ter, en knapp må­nad fö­re tids­fris­ten går ut.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

Det be­ty­der att ini­ti­a­ti­vet kom­mer att be­hand­las av riks­da­gen.

– Näs­ta steg är att ga­ran­te­ra att med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet blir en del av den fins­ka lag­stift­ning­en, skri­ver upp­hovs­män­nen på Fa­ce­book.

De kom­mer än­då att fö­ra ini­ti­a­ti­vet först till den nya riks­da­gen, som väljs i april. Det är osan­no­likt att riks­da­gen skul­le hin­na med en grund­lig be­hand­ling fö­re det, och med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­ven för­fal­ler vid val­pe­ri­o­dens slut.

En­ligt ini­ti­a­tiv­ta­gar­na fort­sät­ter in­sam­ling­en av un­der­skrif­ter där­för som ti­di­ga­re, trots att grän­sen på 50 000 un­der­skrif­ter har upp­nåtts i god tid in­nan tids­fris­ten lö­per ut den fem­te de­cem­ber.

– Var­je un­der­skrift ger ini­ti­a­ti­vet stör­re tyngd. Där­för fort­sät­ter in­sam­ling­en av un­der­skrif­ter, upp­ger kam­pan­jens front­fi­gu­rer.

Sam­tyc­kespa­ra­gra­fen in­ne­bär att det krävs sam­tyc­ke för sex, an­nars är det våld­täkt. Den nu­va­ran­de lag­stift­ning­en fo­ku­se­rar på våld el­ler hot om våld, el­ler hjälp­löst till­stånd. Sve­ri­ge in­för­de sam­tyc­ke i sex­u­al­brottslag­stift­ning­en i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.