Vitt­ne: Glest med do­ku­ment om met­ro­ba­nans sä­ker­het

I Helsing­fors gjor­de man som man all­tid ha­de gjort. Men den er­fa­ren­he­ten från met­ro­ba­nan var svår att över­fö­ra till det fö­rar­lö­sa tå­get.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOMMY POHJOLA 029 080 1366, [email protected]­me­dia.fi

Många vitt­nen som Helsing­fors stads tra­fik­verk HST väl­jer att hö­ra i tings­rät­ten sä­ger att det fanns bris­ter i do­ku­men­ta­tio­nen av sä­ker­he­ten på met­ro­ba­nan när pro­jekt fö­rar­lös met­ro in­led­des. Det­ta har be­ty­del­se när tings­rät­ten näs­ta som­mar be­grun­dar or­sa­ker­na som led­de till upp­säg­ning­en av det så kall­la­de au­to­mat­met­ro­av­ta­let i januari 2015.

Den of­fent­li­ga upp­hand­ling som skul­le ge Helsing­fors­re­gi­o­nen fö­rar­lös met­ro bör­ja­de med pla­ne­ring i mit­ten av 2000-ta­let. Nu vill par­ter­na ha un­ge­fär 200 mil­jo­ner eu­ro av varand­ra i er­sätt­ning för en upp­hand­ling som av­bröts.

I går hör­des Jy­ri Kais­la. Fram till sin pen­sio­ne­ring i maj 2017 var han den som sva­ra­de för sä­ker­he­ten på met­ro­ba­nan. Kais­la ar­be­ta­de med den fö­rar­lö­sa met­ron från det att han an­ställ­des vid tra­fik­ver­ket som­ma­ren 2010.

– Jag ha­de många upp­gif­ter och gis­sar att 30 till 50 pro­cent av min må­nat­li­ga ar­bets­tid gick till den fö­rar­lö­sa met­ron, sä­ger han.

Tysk kon­sult i cen­tral roll

Un­ge­fär tio vitt­nen har re­dan hörts. I näs­tan samt­li­ga vitt­nes­mål nämns den tys­ka pro­fes­sorn Jörg Schüt­te, an­ting­en så att tra­fik­ver­kets ju­ris- ter el­ler mot­par­ten Si­e­mens ju­ris­ter el­ler så vitt­net självt väl­jer att ta­la om ho­nom. Men me­dan HST:s för­re vd Mat­ti Lah­den­ran­ta knappt kom ihåg vem tys­ken är framstår hans cen­tra­la roll i det ock­så på världs­ni­vå uni­ka pro­jek­tet som myc­ket centralt.

– Ut­om­stå­en­de sä­ker­hetskon­sul­ter som Schüt­te an­li­tas när be­stäl­la­ren sak­nar till­räck­lig kun­skap om den pro­dukt som köps, sä­ger Kais­la.

Jörg Schüt­te vittnar i Helsing­fors den 19 de­cem­ber – då in­kal­lad av Si­e­mens.

Kna­pert ut­gångs­lä­ge

I hel­gen är det ett år se­dan väst­met­ron star­ta­de. Ba­nav­snit­tet var kraf­tigt för­se­nat, re­jält dy­ra­re än ut­lo­vat och har än­da se­dan star­ten drab­bats av tek­nis­ka fel som gör stads­bor­na su­ra.

Ny­li­gen tving­a­des met­ro­pro­jek­tets ledning och den kom­mu­na­la sam­man­slut­ning som pla­ne­rar kol­lek­tiv­tra­fi­ken, Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik HRT, åter­in­fö­ra di­rek­ta buss­för­bin­del­ser mel­lan Es­bo och cent­rum i Helsing­fors.

Det som Jy­ri Kais­la sä­ger i Helsing­fors tings­rätt är att do­ku­men­ta­tion sak­na­des på met­ro­ba­nan för att man re­dan i år­tion­den ha­de gjort som man all­tid ha­de gjort. Nog­gran­na sä­ker­hets­fö­re­skrif­ter be­höv­des in­te hel­ler för att lag­stift­ning­en om­fat­ta­de endast järn­vä­gar, in­te met­ro­ba­nan. Det blev det änd­ring på vå­ren 2017 och i dag är tra­fik­ver­ket HST in­te läng­re en myn­dig­het som bå­de kör met­ro­tåg och grans­kar met­ro­ba­nans sä­ker­het, ut­an gransk­ning­ar­na ut­förs av en ut­om­stå­en­de över­va­ka­re – sta­ten.

För Si­e­mens ver­kar utgångsläget

ha kom­mit som en över­rask­ning. Ska­pan­det av en ny sä­ker­het som skul­le om­fat­ta det fö­rar­lö­sa tå­get dröj­de ut och det gjor­de ock­så do­ku­men­ta­tio­nen. Och nu har den tvis­ten flyt­tats till tings­rät­ten.

FO­TO: LEHTIKUVA/ALEK­SI TUOMOLA

Många var­da­gar har det va­rit trångt i met­ron. Bland an­nat har det där­för åter­in­förts di­rek­ta för­bin­del­ser mel­lan Es­bo och cent­rum i Helsing­fors. Där­med är många bus­sar till­ba­ka på Väs­ter­le­den ett år ef­ter väst­met­rons start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.