Det­ta hand­lar det om

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Byg­gan­det av met­ro­ba­nan i hu­vud­stads­re­gi­o­nen bör­ja­de på 1950-ta­let.

●●I slu­tet av 1970- och på 1980-ta­let be­skyll­des och fäll­des i dom­stol met­ro­byg­gets pro­jekt­led­ning för då­lig pla­ne­ring, slö­se­ri med peng­ar och även kor­rup­tion.

●●Met­ro­ba­nans ut­vidg­ning och mo­der­ni­se­ring har kan­tats av lik­nan­de pro­blem he­la 2000-ta­let.

●●Sam­ti­digt med ny­byg­get i Es­bo på­går i Helsing­fors tings­rätt en rät­te­gång om den fö­rar­lö­sa met­ron som be­räk­nas va­ra slut i ju­ni 2019.

●●Au­to­ma­ti­se­ring­en slo­pa­des i januari 2015 men ut­reds igen.

●●Väst­met­ron star­ta­de den 18 no­vem­ber 2017.

●●Se­dan den 22 ok­to­ber i år kör fy­ra buss­lin­jer från Es­bo till Kam­pen un­der rus­nings­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.