Nya av­vis­ning­ar till Ka­bul un­der tors­dags­nat­ten

Po­li­sen har av­vi­sat tre myn­di­ga per­so­ner till Ka­bul, med­de­la­de Helsing­forspo­li­sen i går. Pla­ne­ras någ­ra yt­ter­li­ga­re av­vis­ning­ar till Afghanistan?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JENNY BäCK 029 080 1319, [email protected]­me­dia.fi

De tre av­vi­sa­de är män och al­la är myn­di­ga, be­rät­tar över­kom­mis­sa­rie Li­i­sa Lin­tu­lu­o­to vid Helsing­fors po­lis­in­rätt­ning. Mer än så vill hon in­te sä­ga om de av­vi­sa­de.

I slu­tet av ok­to­ber var bud­ska­pet från Po­lis­sty­rel­sen att av­vis­ning­ar­na till Afghanistan i prak­ti­ken lig­ger på is, se­dan Mi­gra­tions­ver­ket ju­ste­rat sin lin­je och för­valt­nings­dom­sto­lar­na ut­fär­dat ett ökat an­tal verk­stäl­lig­hets­för­bud.

I bör­jan av sep­tem­ber be­grän­sa­de Mi­gra­tions­ver­ket tillämp­ning­en av in­tern flykt till Ka­bul, se­dan FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR pub­li­ce­rat nya rikt­lin­jer. Men bland an­nat ”fris­ka och ar­bets­fö­ra ogif­ta män” kan en­ligt Mi­gra­tions­ver­ket ock­så i fort­sätt­ning­en för­ut­sät­tas bo­sät­ta sig i hu­vud­sta­den Ka­bul.

”Vi föl­jer med lä­get he­la ti­den”

– Det stäm­mer att det har kom­mit en del verk­stäl­lig­hets­för­bud, men ut­gångs­punk­ten är än­då att av­vis­ning­ar till Afghanistan är möj­li­ga. Vi föl­jer med lä­get he­la ti­den, och om be­slu­tet om av­vis­ning fat­tats in­nan Mi­gra­tions­ver­ket änd­ra­de sin lin­je kol­lar vi att be­slu­tet är i en­lig­het med den nya lin­jen och kan verk­stäl­las, sä­ger Lin­tu­lu­o­to.

Nå­gon sta­tistik över hur många av av­vis­nings­pro­ces­ser­na som nu av­bru­tits på grund av verk­stäl­lig­hets­för­bud el­ler änd­ra­de rikt­lin­jer har po­li­sen in­te. – Det in­for­me­rar vi in­te om på för­hand. Hur som helst över­vägs var­je fall skilt för sig, sä­ger Lin­tu­lu­o­to.

Am­ne­sty Fin­land ut­tryc­ker sin be­stört­ning över av­vis­ning­ar­na på Twit­ter.

– Det är choc­ke­ran­de. Afghanistan är in­te tryggt. Fin­land av­vi­sar män­ni­skor till livs­fa­ra, twitt­rar Am­ne­sty.

Po­lis­sty­rel­sen be­slu­ta­de i bör­jan av ok­to­ber att al­la av­vis­ning­ar till Irak av­bryts, ef­tersom Irak in­te vill ta emot per­so­ner som av­vi­sas med tvång. På den här punk­ten har det in­te skett nå­gon för­änd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.