Lapp­vi­kens hy­res­gäs­ter tar strid för si­na lo­ka­ler

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PA­TRIK HARALD

En mänsk­lig ked­ja bil­das i mor­gon runt Lapp­vi­kens sjuk­hus till stöd för den nu­va­ran­de verk­sam­he­ten. Helsing­fors stad pla­ne­rar re­no­ve­ra om­rå­det och nu­va­ran­de hy­res­gäs­ter fruk­tar att höj­da hy­ror ska tvinga dem att läm­na lo­ka­ler­na.

Ma­ni­fes­ta­tio­nen ar­ran­ge­ras av Lapp­vi­kens käl­la, ett cen­ter för psy­kiskt väl­be­fin­nan­de, och an­delsla­get Ti­la­ja­ka­mo. På om­rå­det ar­be­tar bland an­nat konst­nä­rer och hant­ver­ka­re. Där finns re­stau­rang och kafé, ba­stu, gal­le­ri och mu­se­um.

– Att vrä­ka gräs­rots­ak­ti­vi­te­ten från om­rå­det skul­le va­ra en stor för­lust för sta­den och dess in­vå­na­re, he­ter det i ett upp­rop.

Lör­da­gens ma­ni­fes­ta­tion, där kor­ta tal och mu­sik in­går, räc­ker cir­ka en tim­me och bör­jar kloc­kan 13 fram­för hu­vud­bygg­na­den. Lapp­vi­kens sjuk­hus är byggt 1841 och har ri­tats av C. L. Eng­el.

FO­TO: LEIF WECKSTROM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.