Hu­vud­punk­ter­na i brex­itav­ta­let

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

De hård­fö­ra brit­tis­ka brex­it­fö­re­språ­kar­na har många punk­ter att upp­rö­ras över i det ut­kast till ut­trä­del­se­av­tal som Storbritannien och EU för­hand­lat fram. Här är de cen­tra­la de­lar­na av för­sla­get:

●●Storbritannien läm­nar EU 29 mars 2019, men stan­nar kvar i EU:s tull­u­ni­on och in­re mark­nad un­der en över­gångs­pe­ri­od till de­cem­ber 2020, me­dan par­ter­na mejs­lar ut ett nytt han­dels­av­tal. Över­gångs­pe­ri­o­den kan ge­nom ge­men­sam över­ens­kom­mel­se för­läng­as om det görs fö­re 1 ju­li 2020. Fort­fa­ran­de åter­står dock att lö­sa frå­gan om hur länge över­gångs­pe­ri­o­den kan för­läng­as – i av­ta­let står det endast ”till den 31 de­cem­ber 20XX”.

●●EU och Storbritannien ska i fram­ti­den ha ett ”am­bi­tiöst” och ”nä­ra för­hål­lan­de” i frå­ga om handel även ef­ter skils­mäs­san.

●●EU och Storbritannien ska en­ligt av­ta­let ”an­stränga sig så myc­ket de kan” för att den kon­tro­ver­si­el­la frå­gan om grän­sen mel­lan Ir­land och Nor­dir­land ska va­ra löst in­nan slu­tet av över­gångs­pe­ri­o­den.

●●I av­ta­let in­går även den nöd­lös­ning – back­stop i brex­it­ter­mi­no­lo­gin – som ska trä­da i kraft vid slu­tet av över­gångs­pe­ri­o­den om par­ter­na än­nu in­te har kom­mit över­ens om nå­got an­nat. Nöd­lös­ning­en in­ne­bär att he­la Storbritannien, in­klu­si­ve Nor­dir­land, stan­nar i EU:s tull­u­ni­on och den in­re mark­na­den (fis­ke­ri­pro­duk­ter un­dan­tag­na), för att und­vi­ka en skarp gräns mel­lan Nor­dir­land och Ir­land.

●●Frå­gor in­om ut­trä­del­se­av­ta­let ska han­te­ras i en ge­men­sam kom­mit­té, med fö­re­trä­da­re för den brit­tis­ka re­ge­ring­en och EU. Ovan den ska dess­utom fin­nas en sär­skild skil­je­domspa­nel som ska han­te­ra tvis­ter.

●●Den fria rör­lig­he­ten gäl­ler in­te läng­re Storbritannien. Men EU­med­bor­ga­re som bott i Storbritannien och brit­ter som bott i EU i fem sam­man­häng­an­de år har rätt att stan­na per­ma­nent och be­hand­las på sam­ma sätt som med­bor­ga­re, med vis­sa be­gräns­ning­ar.

●●Kort­tidstu­rism ska kun­na ske ut­an vi­sum.

●●Stor­bri­tan­ni­ens fi­nan­s­cent­rum får mins­kad till­gång till EU:s mark­nad, lik­nan­de den som USA och Ja­pan har i dag.

●●Lan­det läm­nar EU:s fis­ke­ri­po­li­tik, men fort­sät­ter att ar­be­ta nä­ra EU när det gäl­ler fis­ke­rirät­tig­he­ter.

Käl­lor: BBC, EU-kom­mis­sio­nen, Stor­bri­tan­ni­ens per­ma­nen­ta re­pre­sen­ta­tion i EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.