Tuff vec­ka vän­tar Lööf

Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf får gö­ra näs­ta för­sök att lö­sa regeringskrisen i Sve­ri­ge. Det be­hö­ver än­nu in­te be­ty­da att hon blir stats­mi­nis­ter.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN – TT

Den svens­ka riks­da­gens tal­man Andre­as Nor­lén höll i går än­nu en om­gång sam­tal med par­ti­le­dar­na. Ef­teråt gav han Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf i upp­drag att för­sö­ka lö­sa regeringskrisen.

Hon får i upp­drag att son­de­ra för­ut­sätt­ning­ar för en re­ge­ring som kan to­le­re­ras av riks­da­gen, sä­ger Nor­lén.

– Jag in­ser att lä­get är yt­terst kom­pli­ce­rat. Det kom­mer att bli svårt den när­mas­te vec­kan, sä­ger Lööf.

Lööf är nu den tred­je par­ti­le­da­ren i Sve­ri­ge som får gö­ra ett för­sök. De två ti­di­ga­re son­de­rar­na, hö­ger­le­da­ren Ulf Kris­ters­son och so­ci­al­de­mo­kra­ten Ste­fan Löfven ha­de i upp­gift att ”bil­da” en re­ge­ring” men miss­lyc­ka­des. Nu har An­nie Lööf i upp­gift att ”un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na” för en re­ge­ring.

Det an­ty­der att det in­te är själv­klart att Lööf blir stats­mi­nis­ter om hon skul­le lyc­kas lö­sa lås­ning­ar­na. Cen­ter­par­ti­et i Sve­ri­ge är ett li­tet mit­ten­par­ti med 31 man­dat av 349 i riks­da­gen.

De fles­ta för Lööf – ut­om Åkesson

Tal­man­nen kon­sta­te­rar att Lööf har ett brett stöd för upp­dra­get. Ba­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Jim­mie Åkesson var öp­pet emot hen­ne som son­de­ra­re. De övri­ga tror dock in­te att Cen­ter­le­da­ren har någ­ra stör­re chan­ser att lö­sa det låsta lä­get.

– Vi stö­der att An­nie Lööf får ett sonderingsuppdrag, men vi tän­ker in­te rös­ta ja till hen­ne som stats­mi­nis­ter, sa­de Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jonas Sjöstedt.

Han be­kla­ga­de att Cen­tern och Väns­ter­par­ti­et (V) har va­rit över­ens om många frå­gor i riks­da­gen, till ex­em­pel i frå­ga om lands­bygd el­ler för­ny­bar ener­gi. Nu ute­slu­ter An­nie Lööf V från re­ge­rings­sam­ta­len och Sjöstedt be­kla­ga­de hen­nes ”höga ton­lä­ge”.

Lööf vill som ti­di­ga­re hål­la ihop de fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na och kom­plet­te­ra dem med Mil­jö­par­ti­et, även om det in­te bil­dar en ma­jo­ri­tet i riks­da­gen för att till ex­em­pel dri­va ige­nom en bud­get.

Ef­ter att Cen­tern och Li­be­ra­ler­na på ons­da­gen sen­sa­tio­nellt rös­ta­de nej till att två av al­li­ans­par­ti­er­na, Mo­de­ra­ter­na (M) och Krist­de­mo­kra­ter­na (KD), skul­le ha bil­dat en egen smal re­ge­ring med tyst stöd av de po­pu­lis­tis­ka Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) är det i al­la fall tvek­samt om det sam­ar­be­tet nu alls är möj­ligt.

Ulf Kris­ters­son (M), som rös­ta­des ner i riks­da­gen som stats­mi­nis­ter­kan­di­dat ställ­de in­te upp för pres­sen i går.

Ton­fal­let i riks­da­gen var bit­tert i går. KD:s Ebba Busch Thor ank­la­ ga­de mit­ten­par­ti­er­na för ett ”ima­ge­spel” när de på ons­da­gen ak­tivt tog av­stånd från al­la ko­a­li­tio­ner som kun­de ge SD en par­la­men­ta­risk makt i Sve­ri­ge.

– Om vår al­li­ans­po­li­tik lig­ger på bor­det och nå­got an­nat par­ti ock­så tyc­ker att den är bra, då kan det ju in­te au­to­ma­tiskt bli fel politik, sa­de Ebba Busch Thor.

Läg­ger stats­mi­nis­tern åt si­dan

I re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na sä­ger An­nie Lööf att hon nu vill fo­ku­se­ra på sak­frå­gor och läg­ga stats­mi­nis­ter­frå­gan åt si­dan. I si­na son­de­ring­ar är hon nu i prak­ti­ken tvung­en att få So­ci­al­de­mo­kra­ter­na med si­na 100 man­dat och Väns­ter­par­ti­et med si­na 28 att åt­minsto­ne to­le­re­ra hen­nes son­de­rings­re­sul­tat.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ste­fan Löfven sa­de än­då i går att S för­ut­sät­ter sig att sit­ta i en re­ge­ring man stö­der. Han har ock­så ti­di­ga­re sagt att S som störs­ta par­ti i så fall ska ha statsministerposten i en så­dan re­ge­ring.

Fle­ra be­dö­ma­re ser det som allt san­no­li­ka­re att Ste­fan Löfven i nå­gon av de tre åter­stå­en­de stats­mi­nis­ter­om­röst­ning­ar­na be­hål­ler den svens­ka re­ge­rings­chefs­pos­ten. Det an­ses till och med möj­ligt att det som till sist bil­das blir en so­ci­al­de­mo­kra­tisk en­par­ti­re­ge­ring med om­fat­tan­de sam­ar­bets­av­tal med bå­de väns­ter, grö­na och den li­be­ra­la mit­ten.

An­nie Lööfs för­hål­lan­de­vis mo­der­na och re­surs­star­ka C an­ses ock­så ha sik­tet på näs­ta val 2022. Det an­ses där­för tro­ligt att Lööf nu för­hand­lar om en god po­si­tion i svensk politik – men in­te just nu sik­tar på att bli stats­mi­nis­ter i ett po­li­tiskt tur­bu­lent Sve­ri­ge.

fo­to: tt/An­ders Wiklund

An­nie Lööf ska ”un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na” för en re­ge­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.